Zverejnené: 31.05.2022

Nájomné bývanie - pre mnohých dostupnejšie bývanie


Article image

Vlastné bývanie si nemôže dovoliť každý. Vysoké ceny nehnuteľností, nedostatočný príjem na získanie hypotekárneho úveru, to sú najväčšie faktory, ktoré bránia niektorým ľuďom získať vlastnú strechu nad hlavou. 25. mája 2022 parlament schválil zákon, ktorý umožní výstavbu nájomných bytov, čo pre mnohých znamená dostupnejšie bývanie. Ľudia tak budú mať regulovanú výšku nájomného a záruku dlhodobého bývania. Zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022.


Aké budú podmienky na získanie nájomného bývania

Uchádzať sa o nájomné bývanie bude môcť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území EÚ a bude musieť spĺňať kritéria, ako je:
  • príjem, ktorého výška sa bude posudzovať podľa jednotlivých regiónov alebo krajov, aby boli prispôsobené regionálnym rozdielom z pohľadu miezd a životných nákladov,
  • registrácia do systému o pridelenie nájomného bývania, čím skôr sa žiadateľ zaregistruje, tým skôr sa môže dostať k nájomnému bývaniu,
  • žiadateľ, ktorý je vedený ako dlžník na daňovom úrade, na Sociálnej poisťovni, v zdravotnej poisťovni, má exekúciu, nespĺňa príjmové finančné kritéria, nespĺňa podmienku na pridelenie nájomného bytu.
 
Predpokladá sa s výstavbou 1-, 2- a 3-izbových bytov. Žiadateľ sa prostredníctvom elektronického rezervačného systému  zaregistruje, vyberie si voľný byt, ktorý si následne zarezervuje. V registračnom systéme bude  prehľad ponúk nájomných bytov, ktoré sa budú stavať v danom regióne alebo lokalite.


Od podnájomníkov sa bude vyžadovať, aby zaplatili dopredu nájomné na 3 až 6 mesiacov. Pre niektorých to bude veľký problém, nakoľko sa nachádzajú v zložitých životných podmienkach.

Výška regulovaného nájomného:

  • výška regulovaného nájomného bude vychádzať z toho, aký bude byt veľký a kde na Slovensku bude stáť,
  • regulované nájomné by malo byť o 30 % nižšie ako pri prenajatom byte od niekoho iného,
  • regulované nájomné sa bude prepočítavať každý rok podľa inflácie. To znamená, že by malo byť na tej istej percentuálnej úrovni vo vzťahu k nákladom na život a príjmom slovenských rodín.
 
Regulované nájomné znamená, že výšku nájmu v bytoch štátom podporovaného nájomného bývania určí vláda nariadením s prihliadnutím na regionálne rozdiely. Bude súčasťou investičnej zmluvy, ktorú uzavrie štát prostredníctvom Agentúry s investičným partnerom, ktorý sa podpisom investičnej zmluvy zaviaže zabezpečiť, aby prenajímateľ nájomných bytov dodržiaval výšku nájomného stanovenú nariadením vlády.

Nájomné bude podliehať indexácii, čo znamená, že nájomné vláda nariadením zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Čo bude zahrnuté v nájomnom:

  • energie, servisné poplatky a poplatok do garančného fondu,
  • fond údržby a opráv,
  • v nájomnom nebude zahrnuté parkovacie miesto. 

V akom vybavení budú nájomné byty

Byty by sa mali dodávať so základným vybavením, ako kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi, kúpeľňa, sanita a vstavané skrine. Štandard sa bude obstarávať za ceny a v kvalite, ktorá je bežná na trhu.

Čo bude s nájomným a nájomcom po 25 rokoch

Investičný fond má povinnosť prevádzkovať bytový fond na základe investičnej zmluvy so štátom po dobu 25 rokov. Je to minimálne obdobie, na ktoré sa bude uzatvárať investičná zmluva. Investičná zmluva je záväzok investičného fondu voči štátu na prevádzku bytového domu.

Po 25 rokoch, teda po uplynutí investičnej zmluvy, má investičný fond právomoc odpredať bytový dom jedine investičným fondom, ktoré majú licenciu na prevádzku nájomných bytov. Nemôže byty predať niekomu, kto by chcel nájomcov vysťahovať a potom byty predať za trhové ceny. Ani nájomcovia si nebudú môcť odkúpiť tieto byty. Nájomca sa ale môže kedykoľvek rozhodnúť z nájomného bytu vysťahovať a kúpiť si vlastný byt.

Zdroj: Štátom podporované nájomné bývanie


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách