Zverejnené: 07.04.2022

Nominálna hodnota


Nominálna hodnota je hodnota uvedená na cennom papieri. Túto hodnotu určil vydavateľ cenného papiera, no nemusí mať nič spoločné s jeho skutočnou trhovou hodnotou. Pokiaľ ide o dlhopisy a akcie, ide o uvedenú hodnotu emitovaného cenného papiera na rozdiel od jeho trhovej hodnoty. Emisná nominálna hodnota akcií je hodnota akcií v čase ich vydania. Súčet nominálnych hodnôt všetkých akcií spoločnosti tvorí základné imanie spoločnosti.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách