Zverejnené: 23.05.2023

Od 1.5.2023 automatický vstup pre mladých do 2. piliera


Article image
Od 1. mája 2023 vstupuje do platnosti novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, tak budú automaticky zúčastnené na starobnom dôchodkovom sporení. Tieto osoby budú mať možnosť počas prvých 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia zvoliť si DSS sami. Ak tak v tejto lehote neurobia, DSS im určí Sociálna poisťovňa. Každému sporiteľovi, ktorému vznikne účasť v 2. pilieri takto automaticky, však zostane možnosť do dvoch rokov z 2. piliera vystúpiť.

Automatická účasť v druhom pilieri sa týka každej fyzickej osoby, ktorej po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkového poistenie a v tom čase ešte nedovŕšila 40 rokov veku. To znamená, že každému, komu od uvedeného dňa vznikol po prvýkrát poistný vzťah s dôchodkovým poistením, najmä ako zamestnancovi alebo SZČO, stal sa poistencom štátu alebo sa dobrovoľne dôchodkovo poistil a je mladší ako 40 rokov, vznikne v deň tohto dôchodkového poistenia aj účasť v 2. pilieri.

Ako sa osoba dozvie, že mu vznikla účasť na starobnom dôchodkovom sporení?

Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60-tich dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z 2. piliera.

Ak sa sporiteľ nerozhodne v uvedenej lehote pre žiadnu DSS alebo s ňou nestihne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, DSS mu určí Sociálna poisťovňa.

Každému sporiteľovi, ktorému Sociálna poisťovňa určí DSS, oznámi túto skutočnosť do ôsmich dní od pridelenia DSS prostredníctvom elektronickej služby Elektronický účet poistenca, ktorú zriadila Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke v časti Prihlásenie do eSlužieb. Ak sporiteľ nesúhlasí s určenou DSS, bude môcť prestúpiť do inej DSS až po uplynutí jedného roka od pridelenia DSS alebo z 2. piliera celkom vystúpiť.

Kto môže z 2. piliera vystúpiť?

Z druhého piliera bude môcť vystúpiť iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v 2. pilieri automaticky a to bez ohľadu na to, či si DSS vybral sám (uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) alebo mu ju určila Sociálna poisťovňa. Sporiteľ, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do 2. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z neho vystúpiť.

Dokedy môže sporiteľ s automatickou účasťou z 2. piliera vystúpiť?

Sporiteľ, ktorému vznikla účasť v 2. pilieri automaticky, môže z neho vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, t.j. od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji 2023, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie. Toto oznámenie musí obsahovať úradne osvedčený podpis alebo oznámenie môže podpísať pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne. Z oznámenia musí byť zjavný prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (tlačivo k výstupu z 2. piliera nájdete v časti Formuláre po 1. máji 2023). Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle, týkajúci sa jeho výstupu z 2. piliera, nebude môcť vziať späť.

Každý, komu vzniklo dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a ešte nedovŕšil 40 rokov veku, bude môcť vstúpiť do 2. piliera dobrovoľne na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s niektorou z DSS. Tohto sporiteľa, ktorý do 2. piliera vstúpi dobrovoľne (t.j. na základe vlastnej iniciatívy), sa však možnosť výstupu netýka.

Zmeny v dôchodkoch od 1. januára 2024

Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z 2. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak oproti súčasným pravidlám iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber.

Jedinou podmienkou bude dostatočné doživotné zabezpečenie sporiteľa a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod. bude vyšší ako tzv. referenčná suma, čo je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku.

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2024. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z 2. piliera do 31. decembra 2023 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom (dôchodok vypláca DSS) alebo zmluvu o poistení dôchodku (dôchodok vypláca životná poisťovňa), budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy platnej do 31. decembra 2023.
Zdroj: Sociálna poisťovňa a MPSVR SR
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách