Zverejnené: 21.06.2018

Odchod ženy do starobného dôchodku


Article image

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia. Starobný dôchodok má zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Nárok na dôchodok vznikne poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku.

Od 1. 1. 2017 sa menil spôsob určovania dôchodkového veku. Dôchodkový vek poistencov narodených po 31. 12. 1954 sa v jednotlivých kalendárnych rokoch predĺži odchod do dôchodku o počet dní, ktorý stanoví každoročne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Dôchodkový vek na rok 2018 bol ustanovený opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na 62 rokov a 139 dní. 
Pre ženy narodené do 31. 12 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí sa nový spôsob určovania dôchodkového veku netýka.

Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Za splnenú sa považuje tiež, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku.

Dovŕšený dôchodkový vek ženy v roku 2018

Počet vychovávaných detí    Rok narodenia    Dôchodkový vek
0 - 1 1956 62 rokov a 139 dní
2 1957 61 rokov a 9 mesiacov  
3 - 4 1958 60 rokov a 9 mesiacov
5 a viac 1959 59 rokov a 9 mesiacov  

Kto si chce vypočítať, kedy pôjde do dôchodku, môže na to použiť kalkulačku, ktorá je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti  Výpočet dôchodkového veku. Ak sa na poistenca vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, ale jeho dôchodkový vek nie je možné zatiaľ ešte určiť, kalkulačka ho na to upozorní.

 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách