Zverejnené: 07.03.2017

Opcia


Právo kúpiť alebo predať vopred dané podkladové aktívum za vopred danú cenu a k vopred určenému dátumu. V podstate si teda dnes určíte cenu, za ktorú chcete v budúcnosti kúpiť napríklad akciu, komoditu alebo menu. Rozdiel oproti iným finančným derivátom však spočíva v tom, že opcia dáva len právo, ktoré môžete alebo nemusíte uplatniť.


Opcie je možné deliť podľa viacerých kritérií

Podľa miesta obchodovania

  • opcie obchodované na burzách - štandardizované
  • opcie obchodované mimo burzy - neštandardizované (jedným partnerom obchodovania spravidla je obchodná banka)

Podľa určenia termínu plnenia

  • európske opcie
  • americké opcie

Pri amerických opciách môže kupujúci uplatniť svoje právo kúpiť, resp. predať podkladové aktívum v priebehu životnosti opcie. Pri európskych opciách je možné toto právo uplatniť len v deň splatnosti opcie.


Podľa existencie práva majiteľa danú hodnotu kúpiť alebo danú hodnotu predať

  • Kúpne opcie - pri kúpnej opcii má majiteľ opcie právo určitú hodnotu za vopred dohodnutú cenu kúpiť a vypisovateľ opcie má povinnosť zachovať sa tak, ako sa majiteľ opcie rozhodne.
  • Predajné opcie - pri predaji kúpnej opcie vypisovateľ kúpnej opcie je povinný predať dohodnutú hodnotu za realizačnú cenu, ak je to pre majiteľa opcie výhodné, a naopak, ak sa majiteľ opcie rozhodne nerealizovať opčný kontrakt, nemôže trvať na jeho plnení.


Stratégia opcií


Long Call - stratégia vzniká nákupom kúpnej opcie – call opcie, pričom subjekt, ktorý túto opciu nakúpil, má právo kúpiť určité množstvo podkladového aktíva za vopred danú cenu.

Short call – stratégia je opakom long  call a spočíva v predaji kúpnej opcie. Predávajúci získava od kupujúceho opčnú prémiu, čím sa však zaväzuje k tomu, že je povinný predať kupujúcemu určité množstvo podkladového aktíva, pokiaľ o to požiada.

Long Put - stratégia sa skladá z nákupu predajnej opcie, čím kupujúci získava právo predať určité množstvo podkladového aktíva v budúcnosti za vopred danú cenu.

Short Put – stratégia spočíva v predaji predajnej opcie. Predajca za predaj put opcie dostane od kupujúceho opčnú prémiu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách