Zverejnené: 27.03.2023

Poistenie domácnosti


Je to poistenie,  ktoré  sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré sú v domácnosti ako nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektronika a veci osobnej potreby. Niektoré poistenia obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch. Každá poisťovňa má v základnom poistení zahrnuté iné riziká, každá z nich umožňuje iné rizika pripoistiť, má iné limity plnenia.

Škodu poisťovne nahrádzajú v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci. V rámci bežného poistenia domácnosti nie je potrebná obhliadka bytu poisťovateľom  a je možné poistenie uzatvoriť na každej pobočke poisťovne alebo prostredníctvom poisťovacích poradcov. Obhliadka je nutná pri nadštandardnom poistení.

Niektoré poistenia zahŕňajú aj riziko predĺženej záruky vybraných elektrospotrebičov – rozsah poistného krytia je rovnaký ako pri zákonnej záruke.

Podpoistenie a nadpoistenie

Každá domácnosť by mala byť poistená na sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovunadobudnutie poistnou udalosťou poškodenej veci. Ak si klient stanoví  poistnú sumu nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia v domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia. To má za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti. Podpoistenie je stav, v ktorom je hodnota poisteného majetku vyššia ako poistná suma.

Opakom podpoistenia je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, ani to nie  je v poriadku, lebo poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady obstarania alebo opravu poškodenej veci. Majetok by si klient mal mierne nadpoistiť ako podpoistiť. Nadodpoistenie je stav, v ktorom je hodnota poisteného majetku nižšia ako poistná suma.

Domácnosť by mala byť chránená bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách a  vstupné dvere by mali byť  odolné voči  vŕtaniu, rozlomeniu a pod. V prípade väčších hodnôt v domácnosti sa odporúča inštalovať elektronický zabezpečovací systém. Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, je potrebné sa zaujímať aj o zabezpečenie okien,  balkónových dverí pivničných okien a pod.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách