Zverejnené: 08.03.2021

Poradíme vám, ako si správne vybrať havarijné poistenie


Article image
Havarijné poistenie alebo Kasko je dobrovoľné poistenie pre prípad nehody motorového vozidla, ale aj jeho odcudzenia,  poškodenia, zničenia, živelnej udalosti. Výška poistného pri havarijnom poistení závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti.

Pred uzavretím havarijného poistenia by si mal každý klient porovnať ponuky viacerých poisťovní. Neodporúčame vyberať poistenie len podľa výšky poistného. Myslíte na poistné krytie, územnú platnosť poistenia, výšku spoluúčasti, asistenčné služby poisťovne, rýchlosť a kvalitu likvidácie poistných udalostí a pod. Je vždy dobré sa poradiť s odborníkmi.

Kto môže uzatvoriť havarijné poistenie?

Držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy napr. lízingová zmluva, poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného vozidla.

Zmluvu s poisťovateľom môže uzavrieť aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné - poistník. Na zmluve sa uvádza aj osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje - poistený, teda držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť. Tejto osobe (spoločnosti) sa vypláca aj poistné plnenie.


Havarijné poistenie - aké rizika kryje

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, jeho výbavy náhodnou poistnou udalosťou, ktorou môže byť havária, živelná udalosť, krádež, lúpež, vandalizmus, zrážka alebo stret vozidla so zverou. Klient si môže na základe uvedeného vybrať typ poistného krytia, ktoré mu najviac vyhovuje. Niektoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie len s kompletným krytím základných poistných rizík. Produkt zahŕňa ochranu pred haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom aj odcudzením.

Z havarijného poistenia nie sú hradené škody, ak:
  • ide z vašej strany o úmyselné poškodenie vozidla
  • vozidlo bolo použité pri páchaní trestnej činnosti
  • sú škody spôsobené vojnovými udalosťami alebo nepokojmi v krajine
  • vodič jazdí bez vodičského preukazu a pod vplyvom návykových látok
 

Havarijné poistenie – spoluúčasť

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na škode. To znamená, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť. V takýchto prípadoch poistné plnenie nie je vyplácané.
Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 15 % zo škody alebo  pevnou sumou, napr. 500 eur alebo kombinovane, napr. 15 %, minimálne však 500 eur.

 

Platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie je platné od dátumu (prípadne hodiny) začiatku poistenia, ktorý poistník (držiteľ, vlastník vozidla) dohodol v poistnej zmluve. Na úplnú platnosť poistnej zmluvy je pri ojazdených vozidlách pri väčšine poisťovní nutná obhliadka poisťovaného vozidla obvykle spojená s fotodokumentáciou. Poistná zmluva na havarijné poistenie sa spravidla uzatvára na neurčitú dobu, pričom prvé poistné obdobie trvá 12 mesiacov (tzv. technický rok). Ak sa zmluva uzatvára na neurčitú dobu a nie je v tomto období právoplatne vypovedaná, predlžuje sa automaticky o ďalšie poistné obdobie.Na akú hodnotu je potrebné vozidlo poistiť


Aby nedošlo k podpoisteniu vozidla, je potrebné stanoviť poistnú sumu ako obstarávaciu cenu nového vozidla. Pri jazdených vozidlách sa poistná suma môže určiť podľa viacerých kritérií, a to napríklad podľa faktúry za vozidlo, resp. podľa pokynov danej poisťovne, znaleckého posudku, ocenenia alebo stanovenia pôvodnej ceny predajcom.

Poistný trh sa mení a poisťovne z roka na rok menia poistné sumy aj podmienky. Preto je vhodné si havarijnú poistku pravidelne každoročne overovať, či nemôžete získať výhodnejšiu. To je možné prostredníctvom internetových kalkulačiek havarijného poistenia, ktoré vypočítajú aktuálnu cenu.
Kalkulačku havarijného poistenia máme aj na našej stránke Finančný kompas, kde získate prehľad o najvýhodnejšej ponuke na trhu.
 
Porovnanie poistenia TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách