HC


Zverejnené: 24.04.2023

Riziká a pravidlá požičiavania peňazí: Kedy je pôžička premlčaná?


Article image  
Peniaze si ľudia požičiavajú nie len od bánk, ale aj od príbuzných alebo známych. Ten, kto peniaze požičiava, by sa ma mal pre istotu zabezpečiť, aj keď dlžníkovi dôveruje. Môže totižto nastať situácia, že sa dlžník s veriteľom nezhodnú na termíne splatnosti dlhu, alebo dôjde k premlčaniu práva na vrátanie pôžičky.

Ako minimalizovať riziko jej prípadného nevrátenia?

Skôr, ako niekomu požičiate peniaze, musíte zvážiť, či ich bude osoba, ktorej peniaze požičiavate,  schopná aj vrátiť.  Myslite na to, že v prípade akýchkoľvek problémov so splácaním a vrátením pôžičky, ako sú neochota dlžníka pôžičku vrátiť alebo smrť dlžníka, bude veriteľ tým, kto musí preukázať, že peniaze dlžníkovi naozaj požičal.

Veriteľa do určitej mieri chráni zmluva o
pôžičke a uznanie dlhu. Zmluvu o pôžičke si môžete spísať sami, prípadne môžete o spísanie požiadať právnika. Obsahovať by mala označenie veriteľa a dlžníka, údaj o tom, že veriteľ požičiava dlžníkovi určitú peňažnú sumu a jej presnú výšku, dohodu o výške jednotlivých splátok, ich splatnosť, dohodu o úrokoch, dátum a miesto podpísania zmluvy a podpis veriteľa a dlžníka. Podpisy nemusia byť úradne overené, ale je lepšie navštíviť notára alebo matričný úrad.

Musí byť zmluva o pôžičke písomná a aké sú podmienky?

Podľa Občianskeho  zákonníka sa nevyžaduje písomná forma zmluvy o pôžičke, teda zmluva o pôžičke môže byť platne uzatvorená aj ústne, ale odporúča sa písomná forma zmluvy o pôžičke. Pokiaľ nebude existovať písomná zmluva o pôžičke, môže nastať situácia, kedy bude potrebné dokázať či poskytnuté finančné prostriedky skutočne boli pôžičkou a či neboli darom. V takom prípade dlžník nie je povinný vrátiť finančné prostriedky.

Ak bude zmluva o pôžičke len ústna, možno odporučiť, aby sa skutočnosť, že ide o pôžičku uviedla aspoň pri samotnom poskytnutí peňazí. V prípade, že peniaze budú poskytnuté bezhotovostným prevodom na účet dlžníka,  je vhodné uviesť do správy pre príjemcu, že ide o pôžičku a bolo by dobré v správe uviesť aj informáciu, do kedy má byť pôžička vrátená.


Ak je finančná hotovosť odovzdaná dlžníkovi v hotovosti, je vhodné vyhotoviť aspoň písomné vyhlásenie dlžníka o prevzatí peňazí s uvedením, že ide o pôžičku a dátum, do kedy je povinný ju veriteľovi vrátiť s úradne osvedčeným podpisom dlžníka.

Kedy štandardne nastáva premlčacia doba a čo je premlčaná pôžička?

To či je pohľadávka premlčaná, závisí od dátumu splatnosti, nie od dátumu požičania peňazí. Ak sa zmluva spravuje Občianskym zákonníkom, premlčacia lehota je 3-ročná a začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume, kedy mala byť vrátená. Premlčanie pôžičky teda nastáva uplynutím 3 rokov odo dňa splatnosti.

Premlčacia doba je definovaná pre rôzne práva rôznym spôsobom. Štandardná premlčacia doba je podľa Občianskeho zákonníka trojročná a začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý krát vykonať, teda keď sa právo mohlo uplatniť na súde.

Premlčacia doba dáva dlžníkovi určitú istotu, že po uplynutí tejto doby bude môcť premlčanie namietnuť a jeho záväzok už nebude vymáhateľný.

Čo vtedy veriteľovi hrozí?

Väčšina dlžníkov sa svojich záväzkov snaží zbaviť či už sľubmi alebo popieraním existencie pohľadávok. Vtedy treba zvážiť právne kroky zo strany veriteľa, nakoľko dlžník sa snaží spochybňovaním svojho dlhu odkladať svoje povinnosti, čím sa snaží o premlčanie daného dlhu.
Možnosťou riešenia je spísanie uznania dlhu dlžníkom. Ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

 
TIP OD NÁS: Ak ste ochotný požičiať peniaze, nevyhnutné je z nášho pohľadu urobiť písomnú zmluvou o pôžičke. O peniaze môžete totižto veľmi ľahko prísť. Mnoho poškodených veriteľov sa v prípade nevrátenia obracia na súdy a právnikov. Ak neexistuje doklad o požičaní peňazí, neexistuje žiadna moc, ktorá by od dlžníka peniaze vymohla.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách