Zverejnené: 30.03.2017

SEPA-Single Euro Payments Area


Je to jednotná oblasť platieb v eurách, cieľom ktorej je zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. Spotrebitelia , podniky a iné subjekty budú môcť  prijímať a zasielať platby v euro v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený účet.

Hlavným dôvodom vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku bolo zavedenie spoločného platidla eura v rámci eurozóny.

Rozdiel medzi SEPA platbou a domácou platbou je vo formáte účtu, prostredníctvom ktorého sa identifikuje účet platiteľa aj príjemcu. Pri domácich platbách sa používa číslo účtu vo formáte BBAN - predčíslie účtu, číslo účtu a kód banky, napr. 000000-4050809010/6500 a na identifikáciu účtu v SEPA platbách sa používa medzinárodný formát účtu IBAN - napr. SK0865000000004050809010.

Zavedením SEPA nebude potrebné, aby mal klient banky vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine. Odstránia sa rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

Podmienky a pravidlá pre SEPA určuje Smernica  Európskeho parlamentu a rady 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive – „PSD“). V SR je zapracovaná do Zákona 492/09 o platobných službách (účinný od 1.12.2009), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 260/2012 a Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady 924/2009 o cezhraničných platbách v EU.

SEPA má platobné nástroje

  • SEPA úhrada
  • SEPA inkaso
  • SEPA platobné karty
  • SEPA hotovosť
  • SEPA pre mobilné platby

 

SEPA oblasť – krajiny, ktoré SEPA pokrýva

Euromenové krajiny v EÚ -  Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembusko, Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Lotyšsko.

Neeuromenové krajiny EÚ  - Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo.

Krajiny EHP mimo EÚ – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Krajiny mimo EHP  - Monako, San Marino, Švajčiarsko

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách