Zverejnené: 18.07.2019

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.


Základné informácie o banke                                                                                                                                                                               

Adresa sídla spoločnosti:           Štefánikova 27, P.O.BOX 154, 814 99 Bratislava
IČO:           00682420
DIČ:           2020804478
IČ DPH:           SK 2020804478
Kód banky:           3000
BIC/SWIFT kód:           SLZBSKBA
Označenie banky:           SLZB
Telefón:           02/ 5729 2111
Fax:           02/ 5729 2250
E-mail:            [email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Cenník

Úrokové sadzby

 

História banky

Slovenská záručná a rozvojová banka – SZRB začala svoju činnosť na trhu začiatkom septembra 1991.  Skúsenosti čerpala už z existujúcich peňažných inštitúcií ako Bürges Förderungsbank, Finanzierungsgarantie-Gesellschaft vo Viedni  (od októbra 2002 sú inštitúcie spojené a napredujú pod názvom Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH), Sofaris v Paríži. Slovenská záručná a rozvojová banka začala rozvíjať svoju spoluprácu v rámci projektu PHARE a zahraničných bánk ako Kreditanstalt für Wiederaufbau vo Frankfurte nad Mohanom – KfW a Rozvojová banka Rady Európy – CEB.

Zo štátneho peňažného ústavu sa stala v roku 2002 akciová spoločnosť a následne v rokoch 2003 a 2004 došlo k zmenám v systéme poskytovania bankových záruk a to s priamym a  nepriamym zabezpečením.

SZRB začala od februára 2004 poskytovať pre poľnohospodárov preklenovacie úvery (umožnili preklenúť dobu do pridelenia riadneho úveru, preklenúť obdobie od vzniku nákladov na založenie úrody a nákup krmív po poskytnutie dotácie). Toto poskytovanie úverov bolo v spolupráci s  Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

SZRB sa stala v apríli 2004 členom európskej organizácie Network of European Financial Institutions for SMEs, ktoré združuje spoločnosti podporujúce rozvoj sektora malých a stredných podnikateľov.

Banka poskytuje bankové záruky na obnovu bytového fondu Formou špeciálnych priamych úverov s podporou Európskej únie, KfW a CEb podporuje rozvoj podnikania na vidieku, financovanie dlhodobých investícií do fixných aktív, týkajúcich sa komunálnej infraštruktúry obcí. 

S  Európskou asociáciou vzájomných záručných inštitúcií (AECM) zorganizovala SZRB v roku 2006 v zmysle zmluvy o technickej pomoci pre finančné inštitúcie a záručné orgány poskytujúce záruky malým a stredným podnikom dve konferencie pod názvom „Záruky ako efektívny finančný nástroj na rozvoj malých a stredných podnikov a podnikania“.

SZRB poskytuje Úver PODNIKANIE MLADÝCH s cieľom podporiť rozvoj podnikateľských aktivít mladých podnikateľov a v rámci podpory úspor energií poskytuje banka produkty - Bankovú záruku na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania na obnovu bytového fondu a Úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spolupracujúce banky

 • UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
 • Privatbanka, a.s., Bratislava
 • Citibanka (Slovakia), a.s., Bratislava
 • Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
 • OTP banka Slovensko, a.s., Bratislava
 • Komerční banka Bratislava, a.s., Bratislava
 • Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Poštová banka, a.s., Bratislava
 • Prima banka Slovensko, a.s., Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • Tatra banka, a.s., Bratislava
 • Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
 • ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách