Zverejnené: 23.05.2023

Splnomocnenie na zošrotovania auta: Poznáte všetky náležitosti?


Article image
Zošrotovanie je jednou z najpraktickejších a najekologickejších možností, ako sa zbaviť auta, ktoré už nemôžete predať. Namiesto toho, aby ste ho nechali niekde na dvore, zavesili na internet alebo ho niekam vyviezli, tak sa ho raz a navždy zbavíte. Auto obsahuje nebezpečný odpad, ako napríklad oleje, kyseliny, chemické zlúčeniny obsiahnuté v brzdovej kvapaline, chladiacej kvapaline atď. Preto je staré vozidlo zahrnuté do kategórie nebezpečných odpadov.

Likvidácia auta je vec, ktorú mnohí obchádzajú, prípadne na ňu zabúdajú, či dokonca o nej ani nevedia. Zo zákona je manipulácia a likvidácia starých vozidiel dovolená iba autorizovaným spracovateľom starých vozidiel. Zákon o odpadoch hovorí, že každý, kto sa zbavuje starých vozidiel, je povinný staré vozidlo odovzdať iba osobám, ktoré sú prevádzkovateľmi zariadení na zber, výkup, spracovanie, využívanie alebo odstraňovanie vrakov.
Požiadavky, ktoré je potrebné spĺňať, aby vozidlo mohlo byť prijaté na spracovanie: 
 • VIN kód musí byť zhodný s číslom v technickom preukaze,
 • vozidlo musí byť kompletné s motorom a ďalšími súčasťami,
 • dokumentácia – technický preukaz a osvedčenie evidencii.

Zošrotovanie auta si vyžaduje nasledovné doklady:

Pre fyzickú osobu:

 • Platný doklad totožnosti – ideálne váš.
 • Technický preukaz veľký aj malý (v prípade, ak nemá držané motorové vozidlo malý alebo veľký technický preukaz, je potrebné priniesť aj potvrdenie o strate od polície).
 • Osvedčenie o evidencii.
 • Splnomocnenie, ak je vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • 2 × EČV (evidenčné číslo vozidla).
 • Kompletné, nerozobrané vozidlo. Ak je vozidlo búrané, musí mať aspoň 90 % hmotnosti – chýbajúcimi drobnosťami typu chýbajúce spätné zrkadlo sa netrápte.
V prípade nežijúcich osôb Osvedčenie o dedičstve, v ktorom je určená osoba, ktorá zdedila povinnosti pôvodného majiteľa a prítomnosť tejto osoby s dokladom totožnosti (prípadne splnomocnená osoba s overeným splnomocnením).

Pre právnickú osobu:

 • Výpis z Obchodného registra.
 • Štatutár oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti.

Vyradenie vozidla z evidencie

S účinnosťou od 20.05.2018 orgán Policajného zboru vyradí staré vozidlo z evidencie, ak dostane od spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie.
Znamená to, že v prípade, ak držiteľ vozidla dostal od spracovateľa vozidiel spolu s potvrdením o prevzatí starého vozidla na spracovanie aj Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel, následne už nebude potrebné, aby žiadal dopravný inšpektorát o vyradenie vozidla z evidencie, keďže k vyradeniu vozidla došlo systémovo na základe podnetu spracovateľa vozidiel.

V prípade, ak držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla nedostal od spracovateľa vozidiel Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel, je potrebné, aby držiteľ alebo vlastník vozidla o vyradenie vozidla požiadal na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, keďže pri spracovaní požiadavky zo strany spracovateľa nemohlo dôjsť k vyradeniu vozidla z iných zákonných dôvodov. V takomto prípade držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný na dopravnom inšpektoráte preukázať svoju totožnosť a predložiť:
 • potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou vykonávajúcou zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom štáte (ak ide o potvrdenie vydané v inom štáte ako Česká republika, vyžaduje sa aj jeho úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka),
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.

Vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie vozidiel

Držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla môže od 1. 1. 2014 požiadať aj o vyradenie takého starého vozidla z evidencie vozidiel, ktoré už neexistuje. Potrebné je predložiť pri vyradení vozidla z evidencie namiesto potvrdenia o prevzatí starého vozidla vystaveného spracovateľom, rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla.

Držiteľ vozidla je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, a tabuľku s evidenčným číslom, príp. čestné vyhlásenie o strate, odcudzení alebo poškodení osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, alebo oznámenie o strate alebo odcudzení tabuľky s evidenčným číslom.

Splnomocnenie na likvidáciu a odhlásenie vozidla

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania, napr. na úrade, pri preberaní zásielky alebo zošrotovaní vozidla. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť. Splnomocnenie musí byť notársky overené.

Splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje,
 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby,
 • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje,
 • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia; podpis splnomocnenca, dátum,
 • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára).

V splnomocnení nesmú chýbať údaje o vozidle ako:

 • značka, typ vozidla,
 • rok výroby,
 • EČV
 • číslo karosérie – VIN,
 • číslo technického preukazu.

V splnomocnení musí byť uvedené, že:

Splnomocniteľ a splnomocnenec sa spoločne dohodli na tom, že splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca na:
 • odovzdanie starého vozidla na spracovanie a podpis potvrdenia o prevzatí a resp. o vyradení z evidencie s autorizovaným spracovateľom spoločnosťou (uvedie sa názov, adresa a IĆO spoločnosti),
 • prebratie a podpísanie potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie, resp. o vyradení od autorizovaného spracovateľa,
 • zabezpečenie prepravy starého vozidla do sídla autorizovaného spracovateľa.
Samozrejme splnomocnenie musí byť podpísané splnomocniteľom a splnomocnencom a podpisy musia byť overené notárom alebo na príslušnom mestskom úrade.

Nezabudnite ukončiť poistenie vozidla

Ak ste vozidlo doteraz používali, prípadne zaň platili poistku, nezabudnite ju zrušiť. Urobiť tak môžete po tom, ako auto odhlásite z evidencie na dopravnom inšpektoráte. S potvrdením potom môžete v poisťovni ukončiť PZP alebo havarijné poistenie.

Koľko stojí zošrotovanie vozidla?

Ministerstvo životného prostredia vám vaše auto zošrotuje zadarmo, ak ide o štandardný proces. Auto, na ktorom už nemôžete jazdiť a musí byť po zošrotovaní vyradené z evidencie, nerozoberajte a nerozpredávajte ho po súčiastkach. Pokiaľ potrebujete vyradiť z evidencie fyzicky neexistujúce vozidlo, zaplatíte príspevok 500 € do environmentálneho fondu bez ohľadu na model a vek vozidla.
 
TIP OD NÁS: Manipulácia a likvidácia starého vozidla prináleží len autorizovaným spracovateľom starých vozidiel.
Držiteľ vozidla je povinný zlikvidovať vozidlo ekologicky! Ak nemáte ako priviezť staré vozidlo na zošrotovanie, vyberte si spoločnosť, ktorá poskytuje aj vlastnú odťahovú službu. Túto službu ponúka za menší príplatok takmer každá spoločnosť zaoberajúca sa šrotovaním.

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách