Zverejnené: 13.09.2022

Štatút fondu


Štatút je súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou, podielnik nadobudnutím podielového listu akceptuje ustanovenia štatútu. Jje základný dokument fondu, ktorý obsahuje podmienky existencie a činnosti podielového fondu, zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách