Zverejnené: 09.06.2022

Stavbyvedúci


Stavbyvedúci je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie realizácie stavby a je zapísaná v zozname stavbyvedúcich, vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Riadi a koordinuje jednotlivé stavebné práce a súvisiace činnosti, vrátane preberania stavebných výrobkov a hmôt a vedie evidenciu v stavebnom denníku. K jeho kompetenciám patrí aj možnosť vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác a ďalších činností v prípade, že sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné.

Určuje začiatok a koniec jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavbe i stavenisku, koordinuje pohyb osôb na stavbe a stavenisku, dáva pokyny na vykonávanie stavebných prác. Okrem toho preberá stavebné výrobky a určuje miesto ich uskladnenia, má právo vydať príkaz na okamžité zastavenie stavebných prác, ak by sa vyskytla nejaká prekážka, ktorá spôsobila, že ich ďalšie vykonávanie je neprípustné a môže vykázať cudzie osoby zo staveniska.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách