Zverejnené: 07.06.2022

Stavebný dozor


Stavebný dozor je dohľad pri  stavbe. Rozsah činností stavebného dozoru spočíva hlavne v sledovaní spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení. Stavebný dozor ije prostrednídtvom stavebného denníka nformovaný o všetkých činnostiach súvisiacich so stavbou  

Má zodpovednosť za to, aby všetky úkony boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne stavebným zákonom. Priamo zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách