Zverejnené: 09.06.2022

Stavebný zákon


Stavebný zákon, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je zákon, ktorý právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby. Predpisy stavebného zákona určujú náležitosti dokumentácie pre prípravu, schvaľovanie a realizáciu stavby. Sú v ňom uvedené základné pojmy, druhy dokumentácie, schvaľovanie prípravnej a projektovej dokumentácie,autorský dozor, záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavieb a  štátnu expedíciu. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách