Zverejnené: 28.02.2022

Tatra banka mení svoj cenník od 30.4.2022


Article image

Tatra banka od 30.4.2022 upravuje svoj cenník. Bude sa to týkať hlavne zmeny názvu bežného účtu a zmien podmienok pre získanie zľavy poplatku za vedenie účtu.

Depozitné produkty

Zmena názvu účtu na  Účet pre modrú planétu, predtým bol názov Balík služieb Tatra Personal. Mesačný poplatok je nezmenený, ostáva 7,00 eur mesačne.

Zmena kritérií pri poskytnutí zľavy a zmena výšky zľavy.

Zľava z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétuTB vo výške 7,00 eur sa poskytne:
 • deťom vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku,
 • študentom denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku odo dňa, keď bude banke predložené potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní, resp. index s platným zápisom v aktuálnom školskom roku. Potvrdenie o návšteve školy môže klient zaslať zo svojej e-mailovej adresy na adresu banky: studenti_potvrdenie@tatrabanka. sk.
V prípade študenta dennej formy štúdia v zahraničí banka môže ako doklad o štúdiu akceptovať aj platné študentské víza, prípadne iné potvrdenie z príslušného orgánu. Študent, ktorý študuje na území Českej republiky, môže predložiť banke aj potvrdenie o pridelenom prechodnom pobyte v Českej republike za účelom štúdia - klientom pri využívaní produktov a služieb z aspoň 3 kategórií.

Zľava z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétuTB vo výške 4,00 eur sa poskytne:
 • mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku. Zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 7 eur zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu - klientom pri využívaní produktov a služieb z 2 kategórií.
Zľava z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétuTB vo výške 3,00 eur sa poskytne:
 • mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku pri využívaní produktov a služieb z 1 kategórií.
 
Zľava z poplatku za vedenie Účtu pre modrú planétuTB vo výške 2,00 eur sa poskytne:
 - klientom pri využívaní produktov a služieb z 1 kategórií.
 
Zľava Programu odmeňovaniaTB sa uplatňuje na celú výšku poplatku za Účet pre modrú planétuTB, pričom jednotlivé typy zliav Programu odmeňovaniaTB sa môžu navzájom kombinovať maximálne však do výšky 7 eur z ceny Účtu pre modrú planétuTB. Klient stráca nárok na zľavu z Programu odmeňovaniaTB v prípade, že účet bol počas celého sledovaného obdobia v nepovolenom prečerpaní alebo bol klient počas celého sledovaného obdobia v omeškaní so splátkou ktoréhokoľvek úveru poskytnutého bankou. 
 
Predtým boli podmienky zľavy z mesačného poplatku:
 • Zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb je na území Českej republiky, môže predložiť banke aj potvrdenie o pridelenom prechodnom pobyte v Českej republike za účelom štúdia - klientom pri využívaní produktov a služieb z aspoň 3 kategórií.
 • Zľava z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb Tatra PersonalTB vo výške 50% sa poskytne: - mladým klientom vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 28. roku.
 • Zľavu poskytne banka od kalendárneho mesiaca, v ktorom klient stratil nárok na 100 % zľavu z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb poskytovanú ako študentovi denného štúdia alebo od kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená zmluva o bežnom účte fyzickej osoby a o poskytovaní ďalších produktov a služieb k tomuto účtu - klientom, ak v sledovanom období zrealizovali aspoň sedem transakcií prostredníctvom nasledujúcich inovácií Tatra banky: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, platba na internete s využitím jednorazového čísla karty. Zľavu poskytne banka z poplatku za vedenie účtu s balíkom služieb klienta využívajúceho inovácie, t. j. aj v prípade, že tieto inovácie bude využívať ako disponent na účte iného klienta. Za transakciu sa pritom nepovažuje platba vykonaná medzi účtami rovnakého majiteľa - klientom pri využívaní produktov a služieb z 2 kategórií. 
 • Percentuálna zľava Programu odmeňovaniaTB sa uplatňuje na celú výšku poplatku za účet s balíkom Tatra PersonalTB, pričom jednotlivé typy zliav Programu odmeňovaniaTB sa môžu navzájom kombinovať maximálne však do výšky 100 % z ceny balíka služieb. Klient stráca nárok na zľavu z Programu odmeňovaniaTB v prípade, že účet bol počas celého sledovaného obdobia v nepovolenom prečerpaní alebo bol klient počas celého sledovaného obdobia v omeškaní so splátkou ktoréhokoľvek úveru poskytnutého bankou. 
 
Pre účely Programu odmeňovaniaTB sú produkty a služby zoradené do nasledujúcich kategórii:
 • Poskytnuté úvery na bývanie – HypotékaTB  alebo Americká hypotékaTB alebo Hypotekárny úver alebo HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých – iba ak je klient žiadateľom o úver.
 • Poskytnutý Bezúčelový úverTB, Refinančný úverTB, Na splátkyTB – iba ak je klient žiadateľom o úver.
 • Kreditná karta – hlavná kreditná karta vydaná držiteľovi celkového úverového rámca v aktívnom, resp. blokovanom stave (nepatrí sem zrušená ani exspirovaná kreditná karta).
 • Doplnkové dôchodkové sporenie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., s pripísaným príspevkom účastníka a/alebo zamestnávateľa na osobný účet účastníka v súhrnnej výške aspoň 50 eur v rámci sledovaného obdobia.
 • Podielové listy podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. v súhrnnej aktuálnej cene minimálne 10.000 eur každý deň počas celého sledovaného obdobia.
 • Program sporenia/Program sporenia PLUS do podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. s celkovým súčtom platieb obdržaných v rámci jednotlivých Programov sporenia alebo Programov sporenia PLUS minimálne 50 eur v rámci sledovaného obdobia.
 • Cestovné poistenie k platobným kartám klientov Tatra banky a Cestovné poistenie pre klientov Tatra banky od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Životné poistenieTB – kapitálové životné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Poistenie splácania hypotéky sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Celoživotné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Úrazové poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.
 • Cenné papiere emitované Tatra bankou, a. s. a/alebo investičné certifikáty emitované Raiffeisen Centrobank AG konajúcej prostredníctvom svojej pobočky Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch vedené na Investičnom účte, ktorý zriadila a vedie pre klienta Tatra banka, a. s.
 • Oprávnenie skupiny M (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) v podpisovom vzore k bežnému účtu s balíkom služieb Živnostenský účetTB, Tatra BusinessTB, Tatra BusinessTB Premium, Tatra CorporateTB.
 
Banka rozšírila kategóriu produktov a služieb pre účely Programu odmeňovania o:
 • Poskytnutý úver Na splátky.
 • Celoživotné poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Úrazové poistenie sprostredkované Tatra bankou, a. s. od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách