Zverejnené: 20.10.2023

UniCredit bank mení svoj cenník od 1.11.2023


Article image
UniCredit Bank od 1. novembra 2023 upravuje svoj cenník. Zmeny sa dotknú balíkov služieb k účtom, debetných a kreditných kariet. Poplatky sa zvýšia  pri elektronických službách, platobnom styku a vinkulácií. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad jednotlivých zmien.

Balíky služieb

Detský účet
SMS kľúč – nastavenia služby už nebude v cene balíka.
Banka zaradila k balíku Odoslané SEPA úhrady elektronicky.
V balíku už nebude zahrnutý 1 Výber hotovosti v EUR z účtov vedených v EUR na obchodnom mieste.

V balíku budú zahrnuté SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a úhrady SEPA inkasom. Predtým to nebolo zahrnuté pri účte.

Bežné účty

Zasielanie výpisov poštou do zahraničia (platí pri všetkých účtoch), bude poplatok 7,00 eur, predtým to bolo 6,00 eur.
Zasielanie výpisov poštou v SR (platí pri všetkých účtoch bude poplatok 5,00 eur, predtým to bolo 4,00 eur.

Obmedzenia na účte
Vinkulacia vkladu a zmena vinkulacie na podnet klienta a vydanie potvrdenia bude za poplatok 250,00 eur jednorazovo, predtým to bolo 100,00 eur jednorazovo.

Ostatné služby
V cenníku pribudol poplatok vo výške 100 eur + DPH / jednorazovo za Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu a poplatok vo výške 30,00   eur + DPH / jednorazovo za Vyhotovenie bankového potvrdenia.

Debetné karty

Výber hotovosti v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách EHP *(pre karty zriadené od 1. 1. 2020) bude za poplatok 3,00 eura, pretým to bolo 2,00 eura.
Výber hotovosti z bankomatov inde v zahraničí *bude za poplatok 6,00 eur, pretým to bolo 5,00 eur.

Kreditné karty - VISA Basic, VISA Gold

Výpis zasielaný poštou* (mesačný poplatok) bude spoplatnený sumou 5,00 eur, predtým to bolo 4,00 eura.
Znovu vytlačenie výpisu* bude za poplatok 5,00 eur, pretým to bolo 2,00 eura.

Služby elektronického bankovníctva

Online Banking– internetové bankovníctvo
Bezpečnostný kľúč – token (vydanie, zmena a inicializácia)* bude poskytnutý za poplatok 60,00 eur, pretým bol poplatok 40,00 eur.
SMS kľúč – nastavenie a inicializácia* bude za poplatok 15,00 eur, pretým bol poplatok 10,00 eur.
SMS kľúč – nastavenie a inicializácia – k balíku služieb sa ruší, služba bola za poplatok 8,00 eur jednorazovo.
SMS kľúč – používanie (cena za každú SMS)*bude za poplatok 0,20 eur, pretým bol poplatok 0,05 eur.
Notifíkácie – Prostredníctvom SMS správ (max. 1 telefónne číslo)* bude za poplatok 0,20 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.

 

Platobný styk a ostatné služby k účtom

Hotovostné platobné operácie
Vklady hotovosti na účet na obchodnom mieste budú za poplatok 4,00 eura, pretým bol poplatok 2,00 eura.
 
Bezhotovostné platobné operácie - SEPA úhrady
Prijaté úhrady*  ** budú za poplatok 0,26 eura, pretým bol poplatok 0,15 eura.
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste * budú za poplatok 10,00 eur, pretým bol poplatok 7,00 eur.
Odoslané úhrady elektronicky *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,10 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku (sweeping) *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
 
SEPA úhrady mimo EHP
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste *
Odoslané úhrady elektronicky *  budú za poplatok 1% sumy, min. 12, max. 100 eur, pretým 1% sumy, min. 10, max. 100 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) * budú za poplatok 1% sumy, min. 10, max. 65 eur, pretým 1% sumy, min. 5, max. 65 eur.
 
Úhrady SEPA inkasom
Odoslané úhrady na základe SEPA inkasa *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
Prijaté úhrady na základe SEPA inkasa *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.
Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom na pobočke * bude za poplatok 10,00 eur/za žiadosť, pretým bol poplatok 7,00 eur/za žiadosť.
Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) v pobočke * bude za poplatok 10,00 eur/za žiadosť, pretým bol poplatok 7,00 eur/za žiadosť.
 
Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR v cudzej mene a konverzné.
Prijaté úhrady *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste * budú za poplatok 10,00 eur, pretým bol poplatok 7,00 eur.
Odoslané úhrady elektronicky *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,10 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku (sweeping)* **  budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
 
Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR
Prijaté úhrady v mene EUR a CZK z účtov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v ČR *  ** budú bez poplatku, predtým bol poplatok 0,20 eur.

Správa Trvalých príkazov

Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena textácie:
Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) elektronicky.
Pretým Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Nový poplatok vo výške 10,00 eur za Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste*
Zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste * bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 1,70 eur.

Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena textácie:
Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) elektronicky.
Pretým Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena a zrušenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste* bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 3,30 eur.

Správa Súhlasov so SEPA inkasom

Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom elektronicky
Zmena textácie:
Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom elektronicky
Predtým Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom na obchodnom mieste * bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 1,70 eur.

Šeky na inkaso

Inkaso šeku – na ťarchu účtu klienta UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.:
Ruší sa:
 - cash letter, ktorý bol za poplatok 1% sumy, min. 10,00  max. 100,00 eur.

Konečná platba bude za poplatok 1% sumy, min. 10,00 max. 100,00 eur, predtým to bolo 1% sumy, min. 10,00 max. 100,00 eur + poplatky iných bánk + poplatky prepravnej spoločnosti.

Inkaso šeku v UniCredit Group – na ťarchu účtu klienta UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Ruší sa - cash letter, ktorý bol za poplatok 1% sumy, min. 3,00  max. 83,00 eur.

Konečná platba bude za poplatok 1% sumy, min. 3,00 max. 83,00 eur, predtým to bolo 1% sumy, min. 3,00 max. 83,00 eur + poplatky iných bánk + poplatky prepravnej spoločnosti.
 

Služby k platobnému styku

Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom na požiadanie klienta písomne poštou bude za poplatok 5,00 eur /1 oznámenie o nezrealizovaní, predtým to bolo 1,00 euro /1 oznámenie o nezrealizovaní.

Pribudli nové položky:
Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom doručenie elektronicky za poplatok 0,00 eur.

Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom doručenie písomne poštou za poplatok 5,00 eur.

Spracovanie platieb do/z vysoko rizikových tretích krajín za poplatok 20,00 eur/jednorazovo + ostatné poplatky za transakciu.

Rušia sa položky:
Zaslanie swiftovej správy:
  • faxom v rámci SR – poplatok 16,60 eur/1 správa,
  • faxom mimo SR – poplatok33,20 eur /1 správa.
Zmena textácie:
E-mailové zasielanie Swiftovej správy.
Predtým E-mailové zasielanie Swiftovej správy, predtým E-mailom.

Pokladničné služby

Manipulácia s bankovkami a mincami (upotrebiteľné bankovky a mince) v rámci jedného dňa:
– vklad triedených mincí nad 100ks za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– vklad netriedených mincí nad 100ks za poplatok 10% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 10% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– výber mincí nad 100ks za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch za poplatok 2,50% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 2,50 % z prijatej sumy, min. 7,00 eur.

Pokladničné šeky

Rušia sa položky:
Vklady v EUR: Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu – viazanosť do 1 mesiaca vrátane za poplatok p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min. 5,00 eur.

Vklady v mene CZK, USD, HUF: Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu – viazanosť do 1 mesiaca vrátane za poplatok p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min. ekviv. 5,00 eur v CZK, USD, HUF.

Z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF - poplatok z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF.

Z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HU  - poplatok z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF.

Pribudla nová položka:
Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu za poplatok 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výber.
 
* Zmena poplatkov sa vzťahuje aj na všetky balíky služieb, resp. platobné karty, kde táto služba nie je ako súčasť balíčka zadarmo a to vrátane balíka služieb a platobných kariet, ktoré sú zaradené medzi nepredávané produkty.
** Poplatok sa vzťahuje iba na transakcie mimo konta. Všetky prijaté a elektronicky odoslané SEPA úhrady sú naďalej úplne zadarmo pre účty Štart, Open, Top a tiež pre už neprodávané účty z rodiny U konto.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách