Zverejnené: 05.09.2023

UniCredit bank mení svoj cenník od 1.11.2023


Article image
UniCredit Bank od 1. novembra 2023 upravuje svoj cenník. Zmeny sa dotknú balíkov služieb k účtom, debetných a kreditných kariet. Poplatky sa zvýšia  pri elektronických službách, platobnom styku a vinkulácií. Pripravili sme pre vás podrobný prehľad jednotlivých zmien.

Balíky služieb

Detský účet
SMS kľúč – nastavenia služby už nebude v cene balíka.
Banka zaradila k balíku Odoslané SEPA úhrady elektronicky.
V balíku už nebude zahrnutý 1 Výber hotovosti v EUR z účtov vedených v EUR na obchodnom mieste.

Bežné účty

Zasielanie výpisov poštou do zahraničia (platí pri všetkých účtoch), bude poplatok 7,00 eur, predtým to bolo 6,00 eur.
Zasielanie výpisov poštou v SR (platí pri všetkých účtoch bude poplatok 5,00 eur, predtým to bolo 4,00 eur.

Obmedzenia na účte
Vinkulacia vkladu a zmena vinkulacie na podnet klienta a vydanie potvrdenia bude za poplatok 250,00 eur jednorazovo, predtým to bolo 100,00 eur jednorazovo.

Ostatné služby
V cenníku pribudol poplatok vo výške 100 eur + DPH / jednorazovo za Poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu a poplatok vo výške 30,00   eur + DPH / jednorazovo za Vyhotovenie bankového potvrdenia.

Debetné karty

Výber hotovosti v EUR z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách EHP *(pre karty zriadené od 1. 1. 2020) bude za poplatok 3,00 eura, pretým to bolo 2,00 eura.
Výber hotovosti z bankomatov inde v zahraničí *bude za poplatok 6,00 eur, pretým to bolo 5,00 eur.

Kreditné karty - VISA Basic, VISA Gold

Výpis zasielaný poštou* (mesačný poplatok) bude spoplatnený sumou 5,00 eur, predtým to bolo 4,00 eura.
Znovu vytlačenie výpisu* bude za poplatok 5,00 eur, pretým to bolo 2,00 eura.

Služby elektronického bankovníctva

Online Banking– internetové bankovníctvo
Bezpečnostný kľúč – token (vydanie, zmena a inicializácia)* bude poskytnutý za poplatok 60,00 eur, pretým bol poplatok 40,00 eur.
SMS kľúč – nastavenie a inicializácia* bude za poplatok 15,00 eur, pretým bol poplatok 10,00 eur.
SMS kľúč – nastavenie a inicializácia – k balíku služieb sa ruší, služba bola za poplatok 8,00 eur jednorazovo.
SMS kľúč – používanie (cena za každú SMS)*bude za poplatok 0,20 eur, pretým bol poplatok 0,05 eur.
Notifíkácie – Prostredníctvom SMS správ (max. 1 telefónne číslo)* bude za poplatok 0,20 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.

 

Platobný styk a ostatné služby k účtom

Hotovostné platobné operácie
Vklady hotovosti na účet na obchodnom mieste budú za poplatok 4,00 eura, pretým bol poplatok 2,00 eura.
 
Bezhotovostné platobné operácie - SEPA úhrady
Prijaté úhrady*  ** budú za poplatok 0,26 eura, pretým bol poplatok 0,15 eura.
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste * budú za poplatok 10,00 eur, pretým bol poplatok 7,00 eur.
Odoslané úhrady elektronicky *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,10 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku (sweeping) *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
 
SEPA úhrady mimo EHP
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste *
Odoslané úhrady elektronicky *  budú za poplatok 1% sumy, min. 12, max. 100 eur, pretým 1% sumy, min. 10, max. 100 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) * budú za poplatok 1% sumy, min. 10, max. 65 eur, pretým 1% sumy, min. 5, max. 65 eur.
 
Úhrady SEPA inkasom
Odoslané úhrady na základe SEPA inkasa *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
Prijaté úhrady na základe SEPA inkasa *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.
Odmietnutie SEPA inkasa (Refusal) platiteľom na pobočke * bude za poplatok 10,00 eur/za žiadosť, pretým bol poplatok 7,00 eur/za žiadosť.
Žiadosť platiteľa o vrátenie SEPA inkasa (Refund) v pobočke * bude za poplatok 10,00 eur/za žiadosť, pretým bol poplatok 7,00 eur/za žiadosť.
 
Úhrady v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR v cudzej mene a konverzné.
Prijaté úhrady *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,15 eur.
Odoslané úhrady – príkazy predložené na obchodnom mieste * budú za poplatok 10,00 eur, pretým bol poplatok 7,00 eur.
Odoslané úhrady elektronicky *  ** budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,10 eur.
Odoslané úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na zrovnávanie zostatku (sweeping)* **  budú za poplatok 0,26 eur, pretým bol poplatok 0,27 eur.
 
Úhrady v rámci UniCredit Bank v ČR a v SR
Prijaté úhrady v mene EUR a CZK z účtov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., v ČR *  ** budú bez poplatku, predtým bol poplatok 0,20 eur.

Správa Trvalých príkazov

Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena textácie:
Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) elektronicky.
Pretým Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Nový poplatok vo výške 10,00 eur za Zriadenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste*
Zmena a zrušenie SEPA trvalého príkazu na úhradu a SEPA trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste * bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 1,70 eur.

Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena textácie:
Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) elektronicky.
Pretým Zriadenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping).

Zmena a zrušenie Cezhraničného trvalého príkazu na úhradu a Cezhraničného trvalého príkazu na prevod zostatku (sweeping) na obchodnom mieste* bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 3,30 eur.

Správa Súhlasov so SEPA inkasom

Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom elektronicky
Zmena textácie:
Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom elektronicky
Predtým Zriadenie Súhlasu so SEPA inkasom

Zmena a zrušenie Súhlasu so SEPA inkasom na obchodnom mieste * bude za poplatok 10,00 eur, predtým bol poplatok 1,70 eur.

Šeky na inkaso

Inkaso šeku – na ťarchu účtu klienta UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.:
Ruší sa:
 - cash letter, ktorý bol za poplatok 1% sumy, min. 10,00  max. 100,00 eur.

Konečná platba bude za poplatok 1% sumy, min. 10,00 max. 100,00 eur, predtým to bolo 1% sumy, min. 10,00 max. 100,00 eur + poplatky iných bánk + poplatky prepravnej spoločnosti.

Inkaso šeku v UniCredit Group – na ťarchu účtu klienta UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Ruší sa - cash letter, ktorý bol za poplatok 1% sumy, min. 3,00  max. 83,00 eur.

Konečná platba bude za poplatok 1% sumy, min. 3,00 max. 83,00 eur, predtým to bolo 1% sumy, min. 3,00 max. 83,00 eur + poplatky iných bánk + poplatky prepravnej spoločnosti.
 

Služby k platobnému styku

Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom na požiadanie klienta písomne poštou bude za poplatok 5,00 eur /1 oznámenie o nezrealizovaní, predtým to bolo 1,00 euro /1 oznámenie o nezrealizovaní.

Pribudli nové položky:
Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom doručenie elektronicky za poplatok 0,00 eur.

Avízo o nezrealizovaní platby zadanej jednorazovým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku alebo SEPA inkasom doručenie písomne poštou za poplatok 5,00 eur.

Spracovanie platieb do/z vysoko rizikových tretích krajín za poplatok 20,00 eur/jednorazovo + ostatné poplatky za transakciu.

Rušia sa položky:
Zaslanie swiftovej správy:
  • faxom v rámci SR – poplatok 16,60 eur/1 správa,
  • faxom mimo SR – poplatok33,20 eur /1 správa.
Zmena textácie:
E-mailové zasielanie Swiftovej správy.
Predtým E-mailové zasielanie Swiftovej správy, predtým E-mailom.

Pokladničné služby

Manipulácia s bankovkami a mincami (upotrebiteľné bankovky a mince) v rámci jedného dňa:
– vklad triedených mincí nad 100ks za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– vklad netriedených mincí nad 100ks za poplatok 10% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 10% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– výber mincí nad 100ks za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– výmena bankoviek a mincí za iné nominály bankoviek a mincí za poplatok 5% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 5% z prijatej sumy, min. 7,00 eur.
– komisionálne spracovanie bankoviek a mincí podľa zmluvy o príjme peňažnej hotovosti v uzatvorených obaloch za poplatok 2,50% z prijatej sumy, min. 10,00 eur, predtým 2,50 % z prijatej sumy, min. 7,00 eur.

Pokladničné šeky

Rušia sa položky:
Vklady v EUR: Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu – viazanosť do 1 mesiaca vrátane za poplatok p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min. 5,00 eur.

Vklady v mene CZK, USD, HUF: Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu – viazanosť do 1 mesiaca vrátane za poplatok p. a. z celej sumy pôvodného vkladu za každý deň od výberu do pôvodnej splatnosti vkladu, min. ekviv. 5,00 eur v CZK, USD, HUF.

Z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF - poplatok z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF.

Z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HU  - poplatok z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výberu pri dodržaní min. polovice dĺžky pôvodne dohodnutej viazanosti EUR, CZK, USD, HUF.

Pribudla nová položka:
Sankčné poplatky za predčasný výber a predčasné uzatvorenie účtu za poplatok 100% z úrokov celej sumy vkladu priznaných do dňa predčasného výber.
 
* Zmena poplatkov sa vzťahuje aj na všetky balíky služieb, resp. platobné karty, kde táto služba nie je ako súčasť balíčka zadarmo a to vrátane balíka služieb a platobných kariet, ktoré sú zaradené medzi nepredávané produkty.
** Poplatok sa vzťahuje iba na transakcie mimo konta. Všetky prijaté a elektronicky odoslané SEPA úhrady sú naďalej úplne zadarmo pre účty Štart, Open, Top a tiež pre už neprodávané účty z rodiny U konto.


 Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách