Zverejnené: 30.05.2022

Vdovecký dôchodok


Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.  

Nárok na vdovecký dôchodok má vdovec po manželke, ktorá:
  • ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok alebo
  • ku dňu smrti splnila podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
  • ku dňu smrti získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
  • zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách