Zverejnené: 09.06.2021

Viete, z koľkých rokov sa vypočíta váš dôchodok? Poradíme vám


Article image
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Medzi základné podmienky získania nároku na najčastejšie poberaný starobný dôchodok patrí dovŕšenie dôchodkového a získaním najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia. 

Z koľkých odpracovaných rokov sa počíta? 

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek. Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
 
Výpočet starobného dôchodku
 
Vzorec na výpočet dôchodku
 
SD = POMB x ODP x ADH.
 
SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku.
 
POMB – priemerný osobný mzdový bod.
 
ODP – obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok.
 
ADH – aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka.
 
Za každý rok dôchodkového poistenia sa najprv vypočíta osobný mzdový bod. Osobné mzdové body za jednotlivé roky sa spriemerujú a vyjde  priemerný osobný mzdový bod. Každému, komu vyjde priemerný osobný mzdový bod nižší ako 1, sa k nemu pripočíta 20 percent z rozdielu medzi číslom 1 a získaným priemerným osobným mzdovým bodom. Napríklad, ak by mal niekto priemerný bod 0,6, zvýši sa mu na 0,7.
 
Ľuďom, ktorí majú priemerný bod vyšší ako 1,25 (zarábali viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy), sa jeho výška upraví tak, že z hodnoty nad 1,25 sa započíta len 68 percent. Ak by niekomu vyšiel priemerný osobný mzdový bod 2, započíta sa mu prvých 1,25 v celej výške. Zo zvyšných 0,75 bodu sa započíta len 68 percent, teda 0,51 bodu. Jeho upravený priemerný osobný mzdový bod preto bude 1,76.
 
Na výšku dôchodku majú vplyv aj priemerné platy v hospodárstve. Každoročne sa zvyšuje dôchodok rovnako, ako vzrastú priemerné platy v treťom štvrťroku. Vďaka tomu by nové dôchodky mali rásť približne rovnako, ako rastú platy. 

Čo všetko sa berie do úvahy? 

Materská a rodičovská dovolenka, počas ktorého sa poistenec stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu automaticky započítava do  budúceho nároku na dôchodok. Pri odchode do dôchodku takýto poistenec za obdobie, počas ktorého nepracoval, mu nebude nič krátené, pretože príspevky na starobné poistenie za neho odvádzal štát.
 
Ak sa poistenec stará o dieťa so zlým zdravotným stavom do šiestich rokov jeho veku, zostáva tiež poistencom štátu. A rovnako je to aj v prípade, ak dieťa potrebuje starostlivosť ešte dlhšie. Štát takémuto poistencovi odvádza poistné na dôchodkové poistenie do 18. roku veku dieťaťa.
 
Ak poistenec bol evidovaný ako nezamestnaný do 31. 12. 2000, tak  na účely výpočtu dôchodku sa hodnotí celá doba evidencie nezamestnaného. Od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 sa hodnotí len obdobie, počas ktorého občan poberal podporu v nezamestnanosti. Od 1. 1. 2004 doba evidencie nezamestnaných občanov už nie je obdobím dôchodkového poistenia, a preto sa pre nárok na dôchodok nehodnotí vôbec. Toto obdobie sa môže hodnotiť len tým ľuďom, ktorí si sami platili alebo si dodatočne doplatili tzv. dobrovoľné dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovne. 

Vieme si výšku dôchodku vypočítať svojpomocne? 

Kalkulačku na informatívny výpočet dôchodku nájdeme na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Je tam vysvetlenie k hodnotám, ktoré je potrebné zadať do kalkulačky, ako rok splnenia podmienok nároku na dôchodok, počet rokov dôchodkového poistenia, hodnota neupraveného priemerného osobného mzdového bodu (POMB) a odhad priemerného ročného rastu reálnej mzdy v SR.
 
Kalkulačka umožňuje vypočítať len dôchodok z I. piliera  má výlučne orientačný charakter. Presný výpočet je výsledkom osobitného konania, ktoré začína podaním žiadosti o priznanie dôchodku a končí vydaním rozhodnutia o nároku na dôchodok. Orientačná suma dôchodku vypočítaná pomocou kalkulačky na webe Sociálnej poisťovne, sa preto nemusí zhodovať so sumou dôchodku vypočítanou ústredím Sociálnej poisťovne počas dôchodkového konania.
 
Zdroj informácií: Sociálna poisťovňa.

Ak si chcete k dôchodku prilepšiť a neviete si vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. 
 
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách