Zverejnené: 29.2.2016

Výluka z poistenia


Hodnotenie
0x

Riziko, udalosť, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí, koróziou a pod.

Jedna sa o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a poistných zmluvách, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo časť poistného plnenia.

Pri novej zmluve o životnom poistení si poisťovňa overuje aj aktuálny zdravotný stav poisteného formou zdravotného dotazníka.

Na otázky v zdravotnom dotazníku poistený je povinný odpovedať úplne a pravdivo.

Samotná príčina poistnej udalosti

Vždy pri poistnej udalosti poisťovňa skúma samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Porovnáva aktuálny zdravotný stav poisteného so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení. Ak sa skúmaním zistí, že sa zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť  v tom čase od skutočného zdravotného stavu, poisťovňa má nárok poistné plnenie krátiť, alebo ho vôbec nevyplatí. Preto treba dávať pozor na pravdivé údaje o zdravotnom stave poisteného, ktoré uvedie do zdravotného dotazníka pri uzatváraní poistenia.