Zverejnené: 11.04.2017

Zánik poistenia


Zánik poistenia  je ukončenie platnosti poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou  a zánikom zo zákona.


Odstúpenie od poistnej zmluvy

Po uzatvorení životnej  poistnej zmluvy má poistený právo od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uzavretia, podpisu zmluvy. Odstúpenie od poistnej zmluvy je potrebné poisťovni doručiť písomne do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Po zániku poistenia týmto  spôsobom má poistený  nárok na vrátenie zaplateného poistného.

Ak poisťovňa vyplatí poistné plnenie poistenému, má nárok si od zaplateného poistného odrátať čo plnila. Ak vyplatené poistné plnenie prevyšuje výšku zaplateného poistného, musí poistený  vrátiť výšku poistného plnenia, ktoré prevyšuje zaplatené poistné.

Odstúpenie od poistnej zmluvy nastane aj vtedy, ak poisťovňa zistí, že poistený pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takom prípade môže poisťovňa odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie. Odstúpenie od poistnej zmluvy je možné podľa  Občianskeho zákonníka do troch mesiacov odo dňa, keď poisťovateľ skutočnosť zistil.

Ak sa poisťovňa dozvie skutočnosť až po poistnej udalosti, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohola zistiť pri dojednávaní poistenia, a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť a  odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Ak zanikne poistenie odstúpením od poistnej zmluvy, vráti poisťovňa osobe, s ktorou bola zmluva uzatvorená zaplatené poistné. Poisťovňa má právo si od zaplateného poistného odpočítať, čo už plnil.


Výpoveď poistenia v dvojmesačnej výpovednej lehote

Po uzatvorení životnej  poistnej zmluvy, môže poistený túto zmluvu zrušiť do dvoch mesiacoch od jej uzavretí. Po doručení písomnej výpovede poisťovni, začne plynúť osem denná výpovedná lehota, po ktorej poistenie zanikne. Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.


Výpoveď poistenia ku koncu poistného obdobia (šesťtýždňová výpovedná lehota)

Poistený má možnosť poistnú zmluvu vypovedať ku koncu poistného obdobia. Písomnú výpoveď musí  poisťovni doručiť aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistné obdobie, je obdobie,  ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré je poistený povinný platiť poistné. Môže to byť mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné poistné obdobie..

Poisťovňa zruší poistnú zmluvu k najbližšiemu dňu splatnosti poistného, teda  po skončení šesť týždňovej výpovednej lehoty od doručenia písomnej výpovede. Po zrušení poistnej zmluvy poisťovňa vyplatí  poistenému odkupnú hodnotu, ak má poistený na ňu v zmysle poistných podmienok nárok. Aj tu platí, že poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.


Výpoveď poistenia dohodou

Poistnú zmluvu  možno vypovedať aj dohodou medzi poisteným a poisťovňou - výpoveď dohodou k dohodnutému dátumu. Na dohodu samozrejme musí pristúpiť aj poisťovňa. Musí byť na to nejaký vážny dôvod zo strany poisteného. Po zrušení poistnej zmluvy poisťovňa vyplatí  poistníkovi odkupnú hodnotu, ak má na ňu v zmysle poistných podmienok nárok. Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.


Zánik poistenia pre neplatenie poistného

Ak poistený po uzatvorení poistnej zmluvy  nezaplatí prvé poistné do troch mesiacov, alebo podľa Občianského zákonníka § 801 ods. 2 poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Ak má poistený  v zmysle poistných podmienok nárok na odkupnú hodnotu, tak mu ju  poisťovňa vyplatí. Poisťovňa má nárok na poistné za obdobie do zániku poistenia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách