Zverejnené: 18.04.2017

Zmenka


Zmenka je záväzok zmenkového dlžníka zaplatiť majiteľovi zmenky v určitý deň na určitom mieste určitú peňažnú čiastku. Ak ste niekomu požičali finančnú hotovosť a chcete mať istotu, že vám budú vrátené späť, dajte si podpísať zmenku.

Zmenky z právneho hľadiska sú u nás upravené v Zmenkovom a šekovom zákone č. 191/1950 Zb., ktorý vychádza zo ženevských zmenkových a šekových dohôd.

 

Zmenkový zákon rozlišuje medzi cudzou zmenkou a vlastnou zmenkou

 • vlastná zmenka, obsahuje sľub dlžníka, že veriteľovi zaplatí v určitý čas príslušnú peňažnú čiastku.
 • cudzia zmenka obsahuje bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú sumu, ktorý je adresovaný tretej osobe, tomu, kto má namiesto dlžníka zaplatiť veriteľovi dohodnutú sumu v určitom čase.

 

Zmenka musí obsahovať

 • označenie, že sa jedná o zmenku, ktoré musí byť vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina napísaná
 • bezpodmienečný prísľub zaplatiť určitú peňažnú sumu
 • dátum, do ktorého má byť záväzok splatený
 • údaj o mieste, kde má byť splatená peňažná suma
 • meno osoby, ktorej má byť peňažná suma vyplatená
 • dátum a miesto vystavenia zmenky
 • údaje o vystavovateľovi -  meno, adresa a podpis

 

Druhy zmeniek

 • obchodná zmenka (vystavuje ju veriteľ)
 • finančná zmenka
 •  kaučná (depozičná) zmenka
 • dlžnícka zmenka
 • zmenka z ochoty
 • bankový akcept
 • nebankový akcept
 • bianko zmenka

 

Podľa splatnosti sa zmenky rozdeľujú na

 • zmenky s pevným termínom splatnosti
 • zmenky splatné po predložení
 • zmenky splatné za určitú dobu od vystavenia
 • zmenky splatné po uplynutí určitej doby od predloženia


Vystaviteľ niekedy vystaví viac duplikátov zmenky, z dôvodu ochrany pred stratou zmenky. Vtedy zmenky musia byť očíslované. Bez číslovania by sa každý duplikát musel považovať za samostatnú zmenku. Vystaviteľ doručí jednotlivé duplikáty dlžníkovi, ktorý  akceptuje len jeden z doručených duplikátov. Keď dlžník zaplatí akceptovanú zmenku, ostatné duplikáty strácajú platnosť. Vystaviteľ zmenky nemôže sám zaviazať dlžníka, aby platil zo zmenky, zaviazať sa môže iba dlžník sám, prejavením svojej vôle písomne na zmenke prijatím – akceptom. Akceptom prijíma dlžník zmenkový záväzok za zaplatenie zmenky pri jej splatnosti.

Podľa zákona zmenka musí byť predložená dlžníkovi v mieste jeho bydliska. Dlžník nemusí zmenku akceptovať po predložení, ale môže požadovať, aby mu bola zmenka predložená v iný deň.

Dlžník môže pri platení zmenky žiadať, aby mu bola vydaná zmenka spolu s potvrdením vystaviteľa o zaplatení. Dlžník má právo uskutočniť čiastočnú platbu a požadovať o tom potvrdenie a majiteľ nesmie čiastočnú platbu odmietnuť. Ak zmenku dlžník zaplatil, zmenkový dlh zaniká. Majiteľ zmenky nie je povinný prijať platbu pred splatnosťou zmenky.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách