Zverejnené: 23.05.2023

Zmeny pri starobnom dôchodkovom sporení od januára 2023.


Article image
8. novembra 2022 Národná rada schválila novelu zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Prinášame sumár najdôležitejších zmien, čo všetko sa zmení a ako ovplyvní novela zákona druhý pilier a úspory sporiteľov. Prinášame vám podrobný prehľad jednotlivých zmien.

Zníženie odplaty

Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Mierne sa zvýši maximálna hodnota odplaty za správu dôchodkového fondu z 0,30 % na 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024. Od roku 2025 nesmie odplata za správu dôchodkového fondu presiahnuť 0,40 % priemernej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Zavedenie individuálnych garancií

Keď sporiteľ požiada o dôchodok z 2. piliera, DSS porovná jeho vklady do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a jeho aktuálnu nasporenú sumu v tomto fonde. Ak je aktuálna nasporená suma sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde nižšia ako jeho vklady do tohto fondu, rozdiel doplatí DSS z vlastného majetku. Táto garancia sa vzťahuje len na povinné príspevky.

Zavádza sa automatický vstup do II. Piliera

Osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023, je zavedená automatická účasť v 2. pilieri. Osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní. Ak ta neurobí, DSS jej bude určená Sociálnou poisťovňou. Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek. Každý sporiteľ, ktorý automaticky vstúpil do II. piliera bude mať možnosť sa vyviazať a do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť.

Fyzické osoby, ktoré sú alebo boli dôchodkovo poistené pred 1.5.2023, budú môcť dobrovoľne vstúpiť do 2. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do dovŕšenia 40 rokov veku. Na tieto osoby sa automatický vstup nebude vzťahovať.

Zavádza sa predvolená investičná stratégia

Zavádza sa predvolená investičná stratégia. v rámci ktorej bude majetok sporiteľa investovaný z časti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a z časti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Majetok sporiteľa bude najskôr umiestnený výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos.

Po dosiahnutí stanoveného veku začne DSS sporiteľovi každoročne automaticky presúvať 4 % jeho majetku do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Pre rok 2023 je stanovený vek na prvý presun do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu 50 rokov.

Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v 2. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Rovnako to platí aj pre existujúcich sporiteľov do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a naďalej zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná.

Sporitelia, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a doteraz si stále sporia iba v tomto dôchodkovom fonde, dostanú možnosť sporiť si vo výnosnejších dôchodkových fondoch. Sporiteľom starším ako 55 rokov bude navrhnuté pripisovanie ich nových príspevkov do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Sporiteľom mladším ako 55 rokov bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Všetci sporitelia budú môcť vyjadriť svoj nesúhlas resp. súhlas s navrhovaným postupom v lehote do 31. mája 2023. DSS začnú presúvať majetok sporiteľov od júla 2023 do konca roka 2025 v súlade s harmonogramom presunu, ktorý zverejnia na svojich webových stránkach.

 

Zmeny v dôchodkoch

Dôchodok z 2. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak oproti súčasným pravidlám iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou bude, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod. bude vyšší ako tzv. referenčná suma.

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2024. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z 2. piliera do 31. decembra 2023 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy (platnej do 31. decembra 2023).

Zjednodušia sa prestupy medzi DSS

Pri prestupe do inej DSS sa už nebude musieť žiadať Sociálnu poisteniu o vydanie Akceptačného listu. Sporiteľ bude môcť zmeniť DSS po 1 roku od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo po 6 mesiacoch od posledného prestupu do inej DSS.

Ďalšie zmeny v rámci DSS

Upraví sa výška príspevkov. Príspevok do 2. piliera v rokoch 2023 a 2024 zostane vo výške 5,50 %. V rokoch 2025 a 2026 sa zvýši na 5,75 %. Od roku 2027 to bude 6,00 % z vymeriavacieho základu. 
Dedenie úspor po zosnulom sporiteľovi, bude možné počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku so životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.
Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky, tak môže urobiť aj bez nutnosti dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Umožňuje sa postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas vyplácania dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku so životnej poisťovne.

Zmeny od 1. 1. 2024

Zmeny vo výplatnej fáze
Z 2. piliera sa poskytuje dôchodok formou programového výberu, ktorý vypláca DSS a formou doživotného dôchodku (anuity), ktorý vypláca životná poisťovňa.


Dlhodobý programový výber
Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy cca 10 rokov (polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa), pričom sporiteľ si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku dôchodku.

Doživotný dôchodok
DSS prevedie druhú polovicu nasporenej sumy do životnej poisťovne, ktorá bude sporiteľovi vyplácať doživotný dôchodok. Dočasný dôchodok, ktorý vyplácali poisťovne ako jednu z foriem dôchodku, už nebude v ponuke dôchodkov z 2. piliera.

Ďalšou možnosťou pre sporiteľov s doživotnými dôchodkami, bude možnosť vybrať si svoje úspory jednorazovo, ale iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou je, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z 1. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.

Platenie povinných a dobrovoľných príspevkov

Postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov je umožnené aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j.  počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku.
 
Zdroj: MPSVR SR


Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách