Zverejnené: 13.10.2022

ANFA - Agreement on Net Financial Assets


ANFA - Agreement on Net Financial Assets je dohoda medzi národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny a Európskou centrálnou bankou, ktoré spolu tvoria Eurosystém. Dohoda stanovuje pravidlá a limity držby finančných aktív, ktoré súvisia s vnútroštátnymi úlohami národných centrálnych bánk. Tieto finančné aktíva národných centrálnych bánk môžu súvisieť napríklad s protipoložkami ich základného imania a účtovných rezerv alebo inými špecifickými pasívami, ich devízovými rezervami či zamestnaneckými penzijnými fondm


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách