Zverejnené: 18.04.2017

Biela karta


Je to doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré potvrdzuje platnosť  Povinného zmluvného poistenia. Vydávaná je poisťovňou a každý poistník je povinný ju mať pri sebe počas prevádzky motorového vozidla. Biela karta je platná len území SR.

Platná Biela karta musí obsahovať údaje

 • číslo poistenia
 • platné poistné obdobie
 • meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa/vlastníka motorového vozidla
 • rodné číslo alebo IČO
 • trvalé bydlisko alebo sídlo
 • pečiatka s identifikačnými údajmi
 • obchodné meno poisťovne
 • sídlo poisťovne
 • druh motorového vozidla (do/nad 3,5 t),
 • značka a typ motorového vozidla
 • číslo technického preukazu
 • VIN číslo
 • evidenčné číslo
 • dátum vydania Bielej karty a podpis splnomocnenca poisťovne

Každá  zmena údajov musí byť poisťovni nahlásená čo najskôr, aby poisťovňa následne vydala nový doklad s opravenými údajmi. Aj strata Bielej karty musí byť nahlásená. V takom prípade bude nová Biela karta vystavená na náklady klienta.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách