Zverejnené: 27.10.2022

DSTI- Debt Service to Income


DSTI- Debt Service to Income je ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Tento ukazovateľ hodnotí finančnú rezervu, ktorá ostane spotrebiteľovi po odpočítaní životného minima a uhradení všetkých povinných mesačných splátok. Od roku 2020 splátky všetkých dlhov môžu tvoriť najviac 60 % príjmu domácnosti. Započítava sa aj rezerva na nárast úrokových sadzieb.

Výpočet DSTI:

                                  splátky
 DSTI = ------------------------------------------
                čistý prííjem - životné minimum

Splátky:
  • splátka nového úveru,
  • splátky existujúcich úverov (vrátane 3 % kreditných kariet a prečerpaní),
  • ostatné finančné záväzky.
Čistý príjem:
  • príjem po odvodoch a daniach (zdokladovaný a nezávisle overený).
Životné minimum:
  • životné minimum na dlžníka, manžela/-ku a deti (podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime).


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách