Zverejnené: 13.04.2017

Mediátor


Mediátor slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami a jeho úlohou nie je spor medzi danými stranami rozhodnúť, ale má napomôcť vytvoriť a udržať počas priebehu riešenia sporu atmosféru, ktorá umožní stranám medzi sebou komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť a dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov.

Aké podmienky musí spĺňať mediátor

Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené podmienky,  ako spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora. Mediátor musí byť neutrálna osoba. Nezávislosť a nestrannosť mediátora sú nevyhnutnými vlastnosťami výkonu mediácie. V prípade zaujatosti musí byť mediátor z výkonu danej mediácie vylúčený.

Úlohou mediátora je najprv urobiť jasno v probléme,  rozdeliť problém na  časti, ktoré však majú prioritu a sú akútne, a časti, ktoré ešte počkajú, teda sú menej podstatné. Dôležité je aj  vyčíslenie príjmov.

Mediácia sa dá použiť v občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach a  je určitý spôsob riešenia konfliktov sporov prostredníctvom tretej osoby - mediátora. Cieľom mediácie je dospieť k prijateľnej dohode pre obe zúčastnené strany,  odbremenenie súdov od sporov, ktoré môžu byť vzhľadom na svoju podstatu vyriešené iným spôsobom a hlavne  v kratšom čase.

SR sa zaradila medzi krajiny, ktoré včlenili mediáciu priamo do svojho právneho systému. Stalo sa tak prijatím Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách