Zverejnené: 19.04.2017

Podielové fondy


Podielové fondy sú imanie, ktoré pozostáva najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Majetkové práva investorov v podielovom fonde sú zastúpené podielovými listami.  Každému investorovi patrí časť majetku, ktorá zodpovedá  výške jeho investície.

Podielový fond vzniká tak, že investori vložia úspory do fondu a zároveň ich zveria do správy správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť (spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného NBS) tieto investície zjednotí a investuje do cenných papierov. Pred investovaním sa stanoví investičná stratégia.

Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo investorov a každý investor má  vo fonde podiel, ktorým sa podieľa na investíciách fondu a samozrejme aj na výnosoch. Investori - podielnici pri investovaní do fondu dostanú podielové listy, ktoré sú cennými papiermi. Podoba cenného papiera môže byť listinná alebo zaknihovaná.

Podielový fond môže byť otvorený alebo uzavretý.  Pri otvorenom podielovom fonde má možnosť  podielnik kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu. Maximálna lehota na výplatu peňazí je tridsať dní. Pri dcérskych spoločnostiach veľkých bánk môžete mať podielnik peniaze na svojom účte už dva až štyri dni po príkaze na predaj.  Otvorené podielové fondy sa môžu aj zlúčiť, ale musia mať len jedného správcu. Fond  musí mať povolenie od ministerstva financií a zároveň musí informovať svojich podielnikov, zverejniť nový štatút a vymeniť staré podielové listy za podielové listy nového subjektu. K zrušenie otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia ministerstva  vtedy, ak bola odobratá licencia na výkon činnosti, alebo zaniklo povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu. Do šiestich mesiacov od tohto rozhodnutia musí správcovská spoločnosť vykonať účtovnú uzávierku,  zabezpečiť splatenie všetkých pohľadávok, vyrovnať svoje záväzky, predať všetky cenné papiere a podielnikom vyplatiť ich podiel na majetku.

Otvorené podielové fondy sú rozdelené do skupín

Fondy peňažného trhu

Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, ale aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov.

Dlhopisové fondy

Investorom prinášajú zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu, ale sú aj o niečo rizikovejšie

Akciové fondy

Akciové fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie ale majú schopnosť najvyššieho rastu.

Zmiešané fondy

Sú to fondy so zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi a  investorovi ponúkajú stredné výnosy pri strednom riziku.

Fondy fondov

Ich hlavnou výhodou je nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície.Iné fondy

Tieto fondy sa často nazývajú zaistené fondy a  rizikovosť investovania do týchto fondov je zvyčajne nízka, pri dodržaní vopred určenej doby existencie fondu.

Špeciálne fondy nehnuteľností

Fondy svoje prostriedky investujú priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch.


Pri uzavretom fonde musí  správcovská spoločnosť zabezpečiť jeho obchodovanie na verejnom trhu.  Právo predložiť podielový list na vyplatenie má podielnik až po uplynutí doby, na ktorú bol fond založený. Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako desať rokov. Ak pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, správca nepožiada o premenu na otvorený podielový fond, je povinný ho zrušiť a uzavrieť hospodárenie s majetkom v tomto fonde. Správcovská spoločnosť dostane povolenie na spravovanie uzavretého fondu ak má technické, odborné, personálne predpoklady a  musí byť zabezpečená ochrana podielnika.

Výhody podielových fondov

 • môže investovať každý, nie sú žiadne obmedzenia výšky investovanej sumy
 • všetci podielnici majú rovnaké postavenie bez ohľadu na investovanú čiastku
 • cenné papiere sú vyberané a portfólio je monitorované a optimalizované expertmi
 • možnosť investovať do fondu taktiež nízke čiastky
 • vysoká flexibilita –je možné fond kedykoľvek nakúpiť alebo. predať pri zohľadnení hodnoty majetku v ňom
 • procesy sú upravované investorovou bankou
 • nedochádza ku konfliktu záujmu, nakoľko správa fondu a  administrácia fondu sú oddelené
 • informačné dokumenty poskytované investorom ako napríklad ročná správa, podmienky investovania, predajný prospekt atď. zaručujú vysokú mieru prehľadnosti
 • maximálna úroveň bezpečnosti v prípade insolventnosti investičnej banky poverenej správou fondu alebo investičnej spoločnosti
 • administrácia a správa fondu sú predmetom prísnej internej a externej kontroly
 • platenie daní v súvislosti s fondom prebieha automaticky


Riziká podielových fondov

 • výplata úrokov a dividend závisí od výkonnosti emitenta
 • ceny cenných papierov držaných vo fonde môžu výraznejšie kolísať a je možná strata
 • rast úrokov môže viesť k poklesu cien
 • nákup podielov fondu môže byť spojený s jednorazovými nákladmi - prémia pri vydaní, ich výška závisí od zvoleného fondu
 • ceny môžu poklesnúť, ak dôjde k zníženiu ratingu
 • pre fondy investujúce v cudzej mene existuje riziko zmeny kurzov


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách