Zverejnené: 18.04.2017

Poistná udalosť - poistenie zodpovednosti za škodu


Ak ste vytopili susedov, spôsobili dopravnú nehodu,  rozbilo vaše dieťa rádio v obchode alebo ste pokazili v práci výrobné zariadenie, nemusíte sa obávať.  Práve na tieto prípady slúži poistenie zodpovednosti za škody, ktoré sú spôsobené tretím osobám. Ako takéto poistné udalosti nahlásiť, aby poškodený dostal čo najskôr  náhradu škody a klient nemusel platiť z vlastného vrecka.

V prvom rade je potrebné zabezpečiť, aby sa škoda nezväčšovala  a zavolať zdravotníkov alebo políciu, ak si to škodová udalosť vyžaduje. Skôr ako sa začne s odstraňovaním následkov škôd, je potrebné kontaktovať poisťovňu a dohodnúť obhliadku.

Ak z hygienických a bezpečnostných dôvodov nie je možné čakať na pracovníka poisťovne, ktorý urobí obhliadku, treba začať s odstránením následkov udalosti. Predtým treba podrobne a presne zdokumentovať príčinu a priebeh poistnej udalosti. V prípade ak je niečo nejasné klientovi môže sa obrátiť na infolinku poisťovne alebo jej asistenčnú službu.

Šetrenie poistnej udalosti sa uzatvorí a poistné plnenie sa vyplatí až po dodaní všetkých podkladov požadovaných poisťovňou. Preto všetky doklady týkajúce sa poistnej udalosti  je potrebné doručiť čo najskôr podľa pokynov poisťovne osobne alebo doporučenou poštou. Dôležité je nezabudnúť uviesť číslo poistenia, číslo škodovej udalosti a  riadiť sa pokynmi pracovníkov poisťovne.

 
Doklady potrebné k hláseniu poistnej udalosti  

  • Vyplnené tlačivo oznámenia poistnej udalosti
  • Dotazník pre poškodeného
  • Doklad preukazujúci zodpovednosť poisteného za škodu (Zmluva o dielo, doklad o prevzatí veci do opravy, a pod.)
  • Doklad potvrdzujúci hodnotu poškodenej, zničenej alebo odcudzenej veci
  • Doklad za opravu poškodenej veci
  • Lekárske správy, posudok o bolestnom, potvrdenie o strate na zárobku (v prípade škody na zdraví)
  • Protokol o dopravnej nehode, správa od hasičov (v prípade straty veci, havárie, požiaru)
  • Písomný nárok poisteného, alebo poškodeného, reklamačný list poškodenej firmy s vyčíslením požadovanej náhrady škody


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách