Zverejnené: 05.04.2017

Presun bežného účtu


Pri presune bežného účtu je potrebné s účtom presunúť aj trvalé príkazy, inkasá a prevodné príkazy z bežného účtu klienta v pôvodnej banke na nový účet v novej banke. Celý presun je dobré konzultovať s novou bankou, tá by mala upozorniť klienta aj na prípadné rizika pri presune bežného účtu. Povinnosti bánk, ktoré majú dodržiavať pri presune bežného účtu kontroluje aj bankový ombudsman.

Pravidlá pri presune bežného účtu

Pravidlá na presun bežných účtov sú povinné pre všetky banky, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Jednotlivé úkony bánk pri presune bežného účtu môžu byť spoplatnené, banka má však povinnosť informovať klienta o všetkých poplatkoch vopred a zrozumiteľne, pričom všetky   poplatky musia byť uvedené v cenníkoch bánk.

Ak chce klient zmeniť účet musí si v prvom rade vysporiadať všetky záväzky na účte v starej banke (povolené prečerpanie, prípadne ďalšie úvery, pri ktorých sa klient mohol zaviazať viesť aj bežný účet), nakoľko banka nemusí povoliť zrušenie účtu, ak je klient v debete, alebo ešte nie sú spracované platby za nákupy cez platobnú kartu. Pôvodný účet musí byť  otvorený a vedený v banke až do vysporiadania záväzkov klienta.

Ak si klient vyberie novú banku, mal by sa opýtať  na jej služby spojené s bežným účtom, aby si ich mohol porovnať so službami, ktoré  využíval na doterajšom bežnom účte.  Čím sú služby novej banky podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší. Klient by si mal zistiť, či  nová banka realizuje trvalé príkazy v takých intervaloch, aké má klient nastavené v pôvodnej banke, či spolupracuje so spoločnosťami, v prospech ktorých má klient nastavené inkaso. 

Ak  to tak nie je, nová banka môže požiadať klienta  o zmenu intervalov trvalých príkazov. Klient  si môže ponechať svoj bežný účet v pôvodnej banke, ale ak si na ňom zachová niektoré zo záväzkov,  musí  sa presvedčiť, či po presune mu  zostane dostatok peňazí na ich plnenie.

Ak má klient požiadavku na novú banku, aby žiadosť o zmenu zaslala pôvodnej banke, je potrebné aby si klient úradne overil podpis na žiadosti o zmenu účtu u notára alebo na matrike.  Žiadosť si môže klient  zaniesť do pôvodnej banky aj  osobne, čím sa vyhne zbytočným poplatkom za overovanie podpisu. Žiadosť o zmenu účtu si klienti môžu stiahnuť aj na webových stránkach bánk alebo na stránke Slovenskej bankovej asociácie.

Pôvodná banka a nová  banka spolupracujú tak, aby proces presunu bol pre klienta bezproblémový. Pokiaľ pri presune bežného účtu vznikli náklady, ktoré boli spôsobené zavinením banky, banka ich klientovi nebude účtovať.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách