Zverejnené: 11.11.2022

Uzavretý podielový fond


Uzavretým fondom je fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy. Počas celej doby svojej existencie fond hospodári s uzavretým počtom podielových listov. Podielnik má prístup k peniazom obmedzený. Zmysel fondu spočíva vo vyplácaní dividend alebo vo vyplatení zhodnotenej investovanej čiastky po ukončení životnosti fondu. Ak pred uplynutim doby, naktorú bol uzavretý podielovy fond vytvorený, správcovska spoločnosť nepožiada o premenu na otvorený podielovy fond, je povinná zrušiť ho a uzavriet hospodárenie s majetkom v tomto fonde.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách