Zverejnené: 19.04.2017

Vecné bremeno


Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom v prospech niekoho iného tak, že je  povinný niečo trpieť napr. prechod cez svoj pozemok, niečoho sa zdržať napr. nevysadiť vysoké stromy v blízkosti okien susedovho domu a niečo konať napr. odomykať bránu v určitom ročnom období .
Zmluva o zriadení vecného bremena musí mať písomnú formu a je nutné ju vložiť do katastra nehnuteľností. Náklady súvisiace so zachovaním a opravami užívanej veci sa hradia podľa dohody účastníkov vzťahu z vecného bremena.   

Práva vyplývajúce z vecného bremena môžu mať dvojaký charakter:

  • in rem – sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Každý vlastník tejto nehnuteľnosti je oprávnený z vecného bremena. Ak dôjde k zmene vlastníctva, prechádza so zmenou vlastníctva veci na nadobúdateľa aj vecného bremeno, ktorým je nehnuteľnosť zaťažená.
  • in personam – sú v prospech určitej osoby. Právo z vecného bremena môže patriť určitej fyzickej alebo právnickej osobe bez toho, aby táto osoba bola vlastnícky viazaná k určitej nehnuteľnosti. Takéto vecné bremeno neprechádza na právneho nástupcu pri zmene vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej vecné bremeno viazne, ale zaniká smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby. Môže ísť o prípad doživotného užívania bytu.

Vecné bremeno môže podľa Občianskeho zákonníka vzniknúť:

Zo zákona

Napríklad Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Na základe písomnej zmluvy

Zo zmluvy musí byť jasné, ktorá strana je oprávnená a ktorá povinná, podpis povinnej osoby musí byť úradné overený.

Výkonom práva

Pre nadobudnutie tohto práva je potrebné,  aby  nadobúdateľ vykonával oprávnene právo zodpovedajúce vecnému bremenu nepretržite po dobu 10 rokov so zreteľom na dobromyseľnosť, že k veci má toto právo.

Dohodou dedičov

Vecné bremeno možno zriadiť  len v prospech dediča. Súd schváli dohodu o vyporiadaní dedičstva,  ak táto dohoda neodporuje zákonu ani dobrým mravom.

Na základe závetu

Príkladom je vecné bremeno doživotného užívania. Vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti možno založiť v závete aj v prospech inej osoby, ako je dedič nehnuteľnosti. Dedičom je ten, ktorému vzniklo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Rozhodnutím príslušného orgánu

Napríklad pri  zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením veci.

Vecné bremeno môže podľa Občianskeho zákonníka zaniknúť:

Zo zákona

V prípade, ak nastane trvalá zmena (zmena účelu využívania pozemku, trvalej strate vody zo studne a pod.)

Zmluvou

Potrebný vklad do katastra nehnuteľností, podpis oprávneného z vecného bremena musí byť úradne overený

Rozhodnutím príslušného orgánu (súdu alebo stavebného úradu)

Predpokladom vydania rozhodnutia je zmena pomerov, ktorá nastala od doby vzniku vecného bremena a hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného z vecného bremena a zvlášť potom príčinná súvislosť medzi uvedenými podmienkami. Súd môže rozhodnutím vecné bremeno za náhradu zrušiť, ale aj čiastočne obmedziť.

Iné skutočnosti

Vecné bremeno zanikne smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, alebo uplynutím času, ak jeho trvanie bolo časovo obmedzené.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách