Zverejnené: 18.04.2017

Výluka z poistenia


Riziko, udalosť, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí, koróziou a pod.

Jedna sa o osobitné klauzuly v poistných podmienkach a poistných zmluvách, ktoré označujú prípady, kedy poisťovňa nie je povinná poskytnúť poistné plnenie alebo časť poistného plnenia.

Pri novej zmluve o životnom poistení si poisťovňa overuje aj aktuálny zdravotný stav poisteného formou zdravotného dotazníka.

Na otázky v zdravotnom dotazníku poistený je povinný odpovedať úplne a pravdivo.

Samotná príčina poistnej udalosti

Vždy pri poistnej udalosti poisťovňa skúma samotnú príčinu vzniku poistnej udalosti. Porovnáva aktuálny zdravotný stav poisteného so stavom pri podpise zmluvy o životnom poistení. Ak sa skúmaním zistí, že sa zdravotný stav uvedený v dotazníku bude líšiť  v tom čase od skutočného zdravotného stavu, poisťovňa má nárok poistné plnenie krátiť, alebo ho vôbec nevyplatí. Preto treba dávať pozor na pravdivé údaje o zdravotnom stave poisteného, ktoré uvedie do zdravotného dotazníka pri uzatváraní poistenia.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách