Zverejnené: 18.04.2019

Akceptujú banky pri hypotéke príjem zo zahraničia?


Article image

Čoraz viac Slovákov pracujúcich v zahraničí uvažuje o kúpe nehnuteľnosti, aby po návrate domov mali zabezpečené bývanie. Schválenie takého úveru býva časovo náročnejšie a je potrebné si pripraviť väčší časový priestor. Napriek vynaloženej snahe sa môže z rôznych dôvodov stať, že banka úver neschváli.

Dôležitou skutočnosťou je, či žiadateľ pracuje v zahraničí ako podnikateľ, alebo zamestnanec. V prípade, že pracuje ako zamestnanec, banky príjmy akceptujú. Problém nastáva, ak žiadateľ o hypotéku v zahraničí podniká. Môže sa stať, že úver na Slovensku nedostane. V niektorých bankách však majú výnimky z podnikania napríklad opatrovatelia v Rakúsku a profesionálni športovci. Výnimkou z podnikateľskej činnosti môže byť taktiež príjem z Českej republiky. 

Čo všetko musí Slovák pracujúci v zahraničí spĺňať, aby mu banka poskytla úver na bývanie ?

Príjem žiadateľa

Väčšina bánk akceptuje príjem iba v eurách, niektoré banky vedia akceptovať príjem aj v inej menej ako v eurách.

Potvrdenie a overenie príjmu žiadateľa

Potvrdenie o príjme obsahuje informáciu o výške príjmu, údaje o zamestnávateľovi, o žiadateľovi o úver, kontakt na osobu, ktorú vie banka kontaktovať v prípade overenia príjmu. Banky pri príjme zo zahraničia, kontaktujú zamestnávateľa telefonicky alebo mailovo a ten im musí potvrdiť, že žiadateľ o úver je u nich zamestnaný. 

Banky si okrem potvrdenia o príjme žiadajú aj výpisy z účtu, kam potvrdený príjem prichádza. Zvyčajne za 3 až 12 mesiacov, záleží od banky, v ktorej sa úver vybavuje.

Dĺžka pracovného pomeru a pracovná zmluva

Banky vedia poskytnúť úver len klientom, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa viac ako 1 rok. Niektoré banky vedia akceptovať aj kratšiu dobu zamestnania.

Banky k žiadosti o úver požadujú kópiu pracovnej zmluvy. Zmluva by mala byť v nemeckom, anglickom, alebo českom jazyku. Pracovné zmluvy v inom jazyku by mali byť úradne preložené do slovenčiny, alebo do jedného zo spomínaných jazykov.

Úver na základe splnomocnenia

Klienti zvyknú byť kvôli pracovným povinnostiam dlhodobo mimo Slovenska, tak sa zaujímajú o možnosť podpisovať úver na základe splnomocnenia. Banky takýto postup umožňujú, ale splnomocnenie je potrebné overiť na tlačive danej banky. Následne úver podpíše poverená osoba.

 

Prehľad podmienok jednotlivých bánk pri poskytovaní hypoték s príjmom zo zahraničia

Slovenská sporiteľňa

 • Ručenie nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky
 • Trvalé bydlisko žiadateľa na území SR
 • SLSP akceptuje príjmy z krajín, ktoré sú členom Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Rovnako akceptuje príjem zo Švajčiarska.
 • Zamestnávateľom podpísané potvrdenie o príjme, výpis z účtu,  pracovná zmluva
 • Pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trvá min. 13 mesiacov

VÚB

 • Pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trvá min. 6 mesiacov
 • akceptuje pracovnú zmluvu v českom, anglickom, nemeckom a talianskom jazyku. Ak je v inom jazyku, je potrebný úradný preklad.
 • Ak má žiadateľ trvalý pobyt na území SR, podmienky sú po zdokladovaní príjmu rovnaké ako pre iných slovenských žiadateľov.

ČSOB

 • Banka akceptuje príjmy z krajín EÚ
 • Doba u súčasného zamestnávateľa musí byť min 12 mesiacov.
 • Ak je žiadateľ slovenským rezidentom, platia rovnaké podmienky ako pri slovenských žiadateľoch.

Tatra banka

 • Poskytuje úver žiadateľom s trvalým pobytom na Slovensku.
 • Príjem je minimálne vo výške 700 eur (ak je príjem v inej mene, banka ho prepočíta aktuálnym kurzom)
 • Doba u súčasného zamestnávateľa musí byť min 6 mesiacov.

UniCredit Bank

 • Banka akceptuje príjmy z krajín z EÚ, ak je iná mena, banka poskytuje úver v obmedzenej výške
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú musí trvať minimálne 6 mesiacov, zmluva na dobu neurčitú musí byť aspoň raz predĺžená a celkový čas, na ktorý je uzatvorená, musí byť minimálne 24 mesiacov.
 • Nerezident môže požiadať o hypotéku, len ak má spoludlžníka rezidenta a aj potom je to na individuálnom schválení banky

Prima banka

 • Poskytuje úver žiadateľom s trvalým pobytom na Slovensku
 • Banka akceptuje príjem zo zahraničia len v eurách.
 • K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o príjme, výpis z účtu, pracovnú zmluvu s dobou zamestnania minimálne jeden rok.

Poštová banka

 • Neprerušovaný pracovný pomer min. 6 mesiacov ucelených, na dobu neurčitú a vyplatené príjmy na bankový účet za min. 6 mesiacov
 • Žiadateľ nie je v skúšobnej lehote, aktuálne nie je na PN (resp. po skončení PN má vyplatené príjmy na bankový účet za min. 2 mesiace, príp. na BÚ manžela/manželky), nie je vo výpovednej  lehote
 • Zamestnávateľ je z krajín EHP (členské štáty EÚ a EZVO) + Švajčiarsko a vykonáva podnikateľskú činnosť min. 12 mesiacov
 • Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (na tlačive PABK) nie staršie ako 30 dní – originál
 • Pracovná zmluva (úradne preložená, ak je uzavretá v inom jazyku ako AJ, NJ, ČJ a MJ)
 • Výpisy z účtu žiadateľa za posledných 6 mesiacov, preukazujúce pravidelné vyplácanie príjmu

OTP banka

 • Banka akceptuje príjem zo zahraničia len v eurách.
 • Banka požaduje, aby žiadateľ bol zamestnaný minimálne 6 mesiacov.
 • Osoby s trvalým pobytom na Slovensku sú posudzovaní ako slovenskí žiadatelia.
 • Ak žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku nemá, potrebuje spoludlžníka, ktorý trvalý pobyt na Slovensku má.

mBank

 • Banka požaduje k schváleniu úveru trvalé bydlisko na Slovensku.
 • Akceptuje len príjmy v eurách.
 • Žiadateľ musí mať odpracovaných minimálne 6 mesiacov.
 • Doložiť potvrdenie o príjme, pracovnú zmluvu a výpis z účtu.

Oberbank 

 • Občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR
 • Predloženie originálov výpisov z bežného účtu vedeného v inej banke za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti o úver, ktoré dokladujú 3 mesačné príjmy
 • Rovnaké podmienky hypotéky ako pri príjme zo Slovenska

  

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách