Zverejnené: 13.02.2024

Ako funguje pomoc od štátu pri hypotékach?


Article image
Štát určil viaceré podmienky, ktoré musí dlžník o pomoc pri hypotéke splniť, aby mohol pomoc získať. Pomoc pri hypotékach za rok 2023 bude vo forme daňového bonusu a dotácia od roku 2024 bude vyplácaná formou mesačnej dávky. O každú z týchto foriem podpory je potrebné žiadať samostatne. O daňový bonus v daňovom priznaní a o dotáciu na úrade práce.

Podmienky nároku na príspevok od 1.1.2024

Pomoc od 1.1.2024 zastrešuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Príjem dlžníka a spoludlžníka
Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú zdaniteľné (hrubé) príjmy oprávnených osôb, teda dlžníka a spoludlžníka

Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR. Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022  dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.


Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je:
 • jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok,
 • ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023). V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci konania o nároku na príspevok vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka. 
Zmluva o úvere
Žiadateľ má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024, pričom sa za úver na bývanie považuje úver, ktorý poskytuje banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky okrem stavebnej sporiteľne na účely nadobudnutia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavbu alebo rekonštrukciu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
Na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie aspoň jeden z týchto účelov musí byť spomenutý v zmluve o úvere na bývanie a zároveň musí byť splnená podmienka, že sa zvýšila splátka úveru.
Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:
 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.
Uvedenú skutočnosť žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením. Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto

Úhrada mesačnej splátky
Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Výška príspevku
Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.  Informácie o úvere ako je výška referenčnej splátky, výška mesačnej splátky, úhrada mesačnej splátky úradu poskytne banka.

Výplata príspevku
Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

Daňový bonus za rok 2023

Pomoc za rok 2023 bude realizovaná formou daňového bonusu a má ju na starosti Ministerstvo financií SR. Klientom bánk, ktorým v roku 2023 po refixácii úrokovej sadzby úveru na bývanie narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do výšky 1 800 eur ročne (150 eur mesačne).

Podmienky pre priznanie daňového bonusu:
 • Príjem daňovníka nesmie presiahnuť 1,6 násobok priemernej mzdy v hospodárstve. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého mesačného príjmu maximálne 2 086,40 eur (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manžel/ka), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich hrubý príjem spolu nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eur.
 • Daňovník si môže pomoc vo forme daňového bonusu uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť na bývanie.
 • Ak je na jednu nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver a ak má daňovník viacero úverov, rovnako platí, že pomoc je možné uplatniť len na jeden úver.
 • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť výlučne na bývanie daňovníka a jeho blízkych osôb a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc vo forme daňového bonusu je možné čerpať aj pri refinancovaní úveru do inej banky, ktoré bolo pred rokom 2023. Má to však svoje pravidlá (viď. nižšie).
 • Musí ísť o úver na bývanie poskytnutý bankou (nie však stavebnou sporiteľňou).

 
Ako má žiadateľ postupovať?

Daňový bonus sa uplatňuje v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré sa podáva v roku 2024. Daňovník v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne priloží k svojmu daňovému priznaniu.

Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní si daňový prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie. Zamestnanec v takomto prípade musí banku požiadať o potvrdenie, ktoré následne predloží svojmu zamestnávateľovi spolu so žiadosťou o vykonanie ročného zúčtovania.


Refinancovanie úveru na bývanie a daňový bonus
V prípade refinancovaných úverov, teda úverov, ktoré si klient v minulosti preniesol do inej banky, platí niekoľko základných podmienok, a to kedy bolo refinancovanie realizované, aký účel je na úverovej zmluve.
Vo všeobecnosti platí, že nárok na pomoc vo forme daňového bonusu je možné uplatniť po refixácii,  teda po úprave výšky splátky z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

Pomoc vo forme daňového bonusu je však možné uplatniť aj na tie úvery na bývanie, ktoré boli refinancované v minulosti, musí však byť súčasne splnených niekoľko podmienok:
 • K refinancovaniu došlo najneskôr do 31.12.2022.
 • Došlo k zvýšeniu splátky v roku 2023 z dôvodu nárastu úrokovej sadzby po refixácii.
 • V novej úverovej zmluve je uvedený aspoň jeden z účelov a to: nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie.
Refixovanie  znamená  zmena úrokovej sadzby, ktorej dôsledkom je zmena výšky splátky v banke, v ktorej si klient zobral úver.

Refinancovanie znamená prenesenie si úveru do inej banky, za účelom získania výhodnejších podmienok (najmä nižšia úroková sadzba). V tomto prípade však vzniká úplne nová zmluva s novými podmienkami a parametrami splátok. 
Zdroj: UPSVAR, MFSR.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách