HC


Zverejnené: 01.05.2022

Ako správne účtovať pôžičku spoločníka alebo konateľa?


Article image

Firmy sa môžu dostať do situácie, kedy nemajú dostatok peňazí. Preto, ak je to možné, obvykle spoločník poskytne firme pôžičku a následne si peniaze vráti. Zložitejšie je to v prípade pôžičky spoločníka voči s.r.o. Vtedy treba prihliadať na to, že firma a spoločník sú dva rozdielne subjekty, pričom firme vznikajú záväzky.

Aké sú pravidlá pre poskytovanie pôžičiek či pre tvorbu kapitálových fondov?

Ak má firma problém s peňažnými tokmi, pomôcť môže pôžička od majiteľa. Najmä v menších firmách v zlých finančných situáciách obvykle spoločník poskytne firme pôžičku na preklenutie tohto obdobia a následne si peniaze zo s.r.o. vráti. U podnikateľov – fyzických osôb, napríklad živnostníkov, ide o tzv. osobný vklad podnikateľa.
Komplikovanejšia je pôžička spoločníka voči s.r.o. Treba prihliadať na to, že firma a spoločník sú dva rozdielne subjekty, pričom firme vznikajú záväzky. Dôležité je, akou formou bude pôžička poskytnutá, či transferovým oceňovaním. V prípade, ak spoločník nechce firme vytvárať dlhy, môže peniaze vložiť aj do ostatných kapitálových fondov. Vložením peňazí do firmy sa nezvyšujú záväzky, ale jej imanie.
Použitie kapitálových fondov:
  • splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov je možné použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
  • kapitálový fond z príspevkov akcionárov/spoločníkov nemožno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov, ak je spoločnosť v kríze.

Dá sa požičať bezúročne alebo v hotovosti a aké podmienky stanovuje zákon?

Spoločník môže požičať svojej s.r.o. peniaze len bezhotovostne. Prevedie peniaze zo svojho súkromného účtu na účet firmy. Tak vzniká firme záväzok voči spoločníkovi. Odporúča sa mať k tomuto účtovnému prípadu aj zmluvu o pôžičke. V prípade, že spoločnosť už má peniaze, pôžičku spoločníkovi vráti. Zákon v tomto prípade neupravuje formu vrátenia, môže byť teda aj v hotovosti.
Kto môže poskytnúť pôžičky spoločnosti s ručením obmedzeným v hotovosti:
  • spoločník,
  • člen štatutárneho orgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, člen dozornej rady, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokurista,
  • osoba, ktorá má podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach v spoločnosti,
  • tichý spoločník,
  • osoba blízka týmto osobám,
  • osoba konajúca na účet týchto osôb.
Zákon ohľadom  platieb v hotovosti upravuje limit na platby v hotovosti vo výške  5 000 eur. Tento zákaz sa nevzťahuje na odovzdané a prijaté hotovostné platby vykonané v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Ako takúto pôžičku účtovať?

Spoločník s.r.o. k poskytnutej pôžičke musí vypracovať transferovú dokumentáciu (transferovú dokumentáciu musí viesť podnikateľský subjekt, ktorého obchodno-finančné transakcie sú uskutočňované medzi závislými osobami, má sa tak zabrániť prelievaniu ziskov medzi krajinami za účelom zníženia alebo obchádzania daňových povinností). V tej zdôvodní výšku úroku, dôvody, pre ktoré nebol úrok dohodnutý. Ak bol dohodnutý úrok, je pre spoločnosť s.r.o. daňový výdavok a na strane spoločníka je zdaniteľným príjmom z kapitálového majetku.
ZDROJ: Podnikajte.sk

TIP OD NÁS: Ak chcete ako spoločník požičať svojej s.r.o. peniaze, je možné tak urobiť len bezhotovostne, teda prevediete peniaze zo svojho súkromného účtu na účet firmy.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách