Zverejnené: 23.05.2023

Ako vyplniť evidenčný list dôchodkového poistenia: Sprievodca krok za krokom


Article image
Každý zamestnávateľ je povinný po ukončení pracovného pomeru, dohody alebo iného pracovného pomeru odoslať v elektronickej forme do Sociálnej poisťovne dokument. Pri jeho názve máte pocit, že ide o niečo dôležité a tak tomu aj je, volá sa totiž „Evidenčný list dôchodkového poistenia“. Často sa stáva, že Sociálna poisťovňa vyzve zamestnávateľa na doručenie ELDP (to je jeho skratka) ešte pred ukončením pracovného pomeru, napríklad ak zamestnanec žiada o dôchodok.

Čo je evidenčný list dôchodkového sporenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia je dôležitým dokladom na rozhodovanie o dôchodkových dávkach, keďže obsahuje údaje, podľa ktorých sa určuje nárok na dôchodok a vypočítava sa jeho výška. Je preto veľmi dôležité, aby zamestnávateľ viedol evidenčné listy dôchodkového poistenia správne a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. AK by sme to chceli zjednodušiť, je to história toho, koľko ste počas svojho života zarábali.

Kto má povinnosť vyplniť list dôchodkového sporenia

Od 1. januára 2017 sú zamestnávatelia povinní zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia v elektronickej forme (eELDP) cez elektronické služby Sociálnej poisťovne (SES). Evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme Sociálna poisťovňa neakceptuje. Uvedené neplatí pre zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku.

ELDP sa nevyhotovuje za osoby, ktoré sú:
 • študenti-brigádnici (dohoda o brigádnickej práci študentov), ak si uplatnili odvodovú odpočítateľnú položku (pred 1. januárom 2023 výnimku z platenia poistného) a ich príjem nepresiahol hraničnú výšku príjmu,
 • dôchodcovia-dohodári, ak ich príjem nepresiahol hraničnú výšku príjmu,
 • zamestnanci s odvodovou úľavou, ak ich príjem nepresiahol hraničnú výšku príjmu,
 • zamestnanci, ktorí za celé obdobie trvania právneho vzťahu nemali žiadny príjem a zároveň vylúčenú povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie – za obdobie po 31. máji 2022.
Ak má študent-brigádnik (alebo dôchodca-dohodár, alebo zamestnanec s odvodovou úľavou) príjem vyšší ako stanovená hranica, potom je potrebné vyhotoviť ELDP. Uvediete v ňom obdobie dôchodkového poistenia osoby, čiže mesiace, v ktorých bola prekročená hraničná suma.

Predkladanie eELDP a súčinnosť zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť a zaslať eELDP Sociálnej poisťovni:
 • do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi alebo
 • do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca alebo odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.
Problematiku vyhotovovania eELDP konkrétnych zamestnancov odporúčame riešiť priamo so zamestnancami útvaru dôchodkového poistenia miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
Miestna príslušnosť pobočky Sociálnej poisťovne v konaní vo veciach dôchodkového poistenia sa určuje: a) miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd, b) sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky, ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky.
Ak má zamestnávateľ povinnosť predložiť eELDP z dôvodu, že zamestnanec si uplatnil nárok na dôchodkovú dávku, odporúčame, aby oznámil zamestnancovi a pobočke Sociálnej poisťovne, že ho bude môcť predložiť až po mzdovom vyúčtovaní. Ak je však potrebné predložiť eELDP bezodkladne na účely spísania žiadosti o dôchodok alebo na vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zamestnávateľ ho vyhotoví nasledovne:
 • v oddiele I. v rubrike dátumu zániku pracovného pomeru uvedie dátum totožný s dátumom skončenia pracovnoprávneho vzťahu,
 • v oddiele II. v rubrike obdobie dôchodkového poistenia do ... taktiež uvedie dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu a
 • v rubrike VZ uvedie sumu vymeriavacieho základu bez vymeriavacieho základu za mesiac, za ktorý ešte nebolo vykonané mzdové vyúčtovanie.
Po mzdovom vyúčtovaní zamestnávateľ vyhotoví opravný eELDP so skutočne dosiahnutým vymeriavacím základom za daný kalendárny rok. Zamestnávateľ nevyhotovuje eELDP s pravdepodobným vymeriavacím základom. Ak zamestnávateľ predložil eELDP, ktorý nemal byť vyhotovený, požiada o jeho zneplatnenie (storno) pobočku Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ nežiada o zneplatnenie predloženého eELDP z dôvodu, že sú v ňom uvedené nesprávne údaje. Vtedy je potrebné vyhotoviť opravný eELDP

Návod na správne vyplnenie evidenčného listu

Za každý pracovný vzťah sa vypĺňa elektronický ELDP zvlášť. Inak povedané, vaše každé zamestnanie je evidované samostatne a chronologicky.

Vyplňovanie rubrík eELDP
Zamestnávateľ vyhotovuje a zasiela eELDP Sociálnej poisťovni, ak
 • zamestnanec skončil pracovný pomer alebo iný právny vzťah k zamestnávateľovi alebo
 • zamestnanec si uplatnil nárok na dôchodok alebo
 • ho na to vyzve Sociálna poisťovňa.
Údaje o poistencovi
Všetky údaje okrem rubrík dátumu vzniku a dátumu zániku pracovného pomeru sú do príslušných rubrík eELDP v manuálnom vstupe uvádzané automaticky na základe registrácie v informačných systémoch Sociálnej poisťovne.

Dátum vzniku a dátum zániku pracovného pomeru
Dátum vzniku a dátum zániku pracovného pomeru (iného právneho vzťahu), sa uvedú dvojciferným číslom dňa, dvojciferným číslom mesiaca a štvorciferným číslom roka, napr. 07102004 bez bodiek. V aplikácii eELDP pri manuálnom zápise je potrebné vždy zadávať bodky medzi dňami, mesiacmi a rokmi!

Zamestnancom s právom na nepravidelný príjem je možné ako dátum vzniku právneho vzťahu uviesť dátum najskôr 1. január 2011.
Zamestnancom v právnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, t. j.
 • fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce a
 • fyzickým osobám v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti je možné ako dátum vzniku právneho vzťahu uviesť dátum najskôr 1. január 2013.
Ak zamestnávateľ vyhotovuje a predkladá eELDP počas trvania zamestnania, je potrebné do rubriky „Dátum zániku“ v I. oddiele eELDP uviesť údaj trvá.

Kalendárny rok
Uvádza sa štvorčíslie kalendárneho roka, napríklad 2021.

Znak poistenia
Uvádza sa znak poistenia:
A – zamestnanec (aj u zamestnancov s právom na nepravidelný príjem, zamestnancov na dohodu s pravidelným príjmom aj s právom na nepravidelný príjem, zamestnanca, ktorý je v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov, zamestnancov s odvodovou úľavou vrátane zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov, ktorým vzniklo dôchodkové poistenie),
MD – materská dovolenka,
RD – rodičovská dovolenka (tento znak je aktuálne uvádzať za obdobie do 30. júna 2005),
VS – vojenská služba (základná služba, náhradná služba, zdokonaľovacia služba – aktuálne uvádzať za obdobie do 31. decembra 2005),
CS – civilná služba (aktuálne uvádzať za obdobie do 31. decembra 2005).

Obdobie dôchodkového poistenia
Uvádza sa obdobie účasti na povinnom dôchodkovom poistení od – do (dvojciferným číslom dňa a mesiaca, napr. 2. január sa uvedie vo forme 02 01) získané v jednotlivých kalendárnych rokoch. Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca (vrátane zamestnancov na dohodu) nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie a neuvádza sa do eELDP.

Pracovné voľno bez náhrady mzdy na časť dňa a skrátený pracovný úväzok
Poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy (neplatené voľno) len na časť pracovného dňa (zmeny) nemá za následok prerušenie obdobia dôchodkového poistenia. Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ poskytol pracovné voľno bez náhrady mzdy, napr. v rozsahu troch hodín, získa obdobie dôchodkového poistenia aj za tento deň a sa uvádza do eELDP. Rovnako zamestnávateľ postupuje aj vtedy, ak ide o eELDP zamestnanca, ktorý je zamestnaný na skrátený pracovný úväzok.

Prerušenie dôchodkového poistenia
§ 26 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Ak v kalendárnom roku bolo dôchodkové poistenie prerušené, obdobie prerušenia sa do eELDP neuvádza.
Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom:
 • čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy, služobné voľno bez nároku na plat alebo služobný príjem,
 • je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru,
 • má neospravedlnenú neprítomnosť v práci,
 • je vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody alebo výkone detencie,
 • osobne a celodenne ošetruje fyzickú osobu alebo sa osobne a celodenne stará o dieťa od 15. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, resp. od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby,
 • čerpá rodičovskú dovolenku (platí od 1. júla 2005).
Od 1. augusta 2006 sa zamestnancovi prerušuje povinné dôchodkové poistenie aj v období
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia a
 • v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu, ak ide o ženu a v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa osobitného predpisu a nemá nárok na materské, ak ide o muža.
Rodičovská dovolenka
Od 1. augusta 2006 sa povinné dôchodkové poistenie zamestnanca-muža prerušuje v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku len, ak nemá nárok na materské.

Od 1. augusta 2006 je teda potrebné mužom v rubrike Obdobie dôchodkového poistenia od – do v eELDP uvádzať aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky, počas ktorého má nárok na materské. Toto obdobie však nie je potrebné uvádzať v osobitnom riadku, ale sa uvedie ako súčasť obdobia dôchodkového poistenia, ktoré bezprostredne predchádza obdobiu rodičovskej dovolenky, počas ktorého trval nárok na materské, pod znakom poistenia A. Obdobie poskytovania rodičovskej dovolenky bez nároku na materské sa ani u mužov ako obdobie dôchodkového poistenia neuvádza.

Dočasná pracovná neschopnosť po uplynutí 52 týždňov
Od 1. augusta 2006 sa poistencovi prerušuje povinné dôchodkové poistenie aj odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov (364 kalendárnych dní) trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia. Obdobie od prvého dňa 11 po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré trvalo po 31. júli 2006, sa preto do eELDP neuvádza.

Ošetrovanie člena rodiny
Prerušenie obdobia dôchodkového poistenia z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo dieťaťa od 15. dňa (do 31. marca 2021 od 11. dňa) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti.

Vymeriavací základ

Spôsob uvádzania vymeriavacieho základu
Sumu vymeriavacieho základu je potrebné uvádzať:
 • do 31. decembra 2008 v slovenských korunách zaokrúhlene na celé koruny nahor a
 • od 1. januára 2009 v eurách. Údaje v eurách musia byť zapísané vždy na dve desatinné miesta, a to aj vtedy, ak je vymeriavací základ v celých eurách bez eurocentov. Napríklad suma 245 eur sa uvedie vo forme 245,00.
Nulový vymeriavací základ
Ak v niektorom roku zamestnanec s pravidelným príjmom nezískal vymeriavací základ, čiže nevznikla zamestnancovi a zamestnávateľovi povinnosť zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie, napríklad mal vylúčenú povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie podľa § 140 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné uviesť v rubrike vymeriavacieho základu údaj 0,00.

Vymeriavací základ vyplatený po skončení pracovnoprávneho vzťahu
Do vymeriavacieho základu sa zahŕňajú plnenia, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi
 • počas trvania pracovnoprávneho vzťahu a
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu.
Ak bol zamestnancovi v právnom vzťahu, ktorý mu zakladá právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem, vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku.

Príjem sa teda rozpočíta na mesiace rozhodujúceho obdobia, ktorým je posledný kalendárny rok, v ktorom trvalo poistenie. Takto určená pomerná časť vymeriavacieho základu sa uvedie do eELDP, resp. sa pripočíta k mesačnému vymeriavaciemu základu, z ktorého už bolo odvedené poistné až do sumy maximálneho vymeriavacieho základu ustanoveného zákonom. Uvedené platí aj u zamestnancov na dohodu s právom na pravidelný príjem.

U zamestnancov na dohodu s právom na nepravidelný príjem je vymeriavacím základom priemerný mesačný príjem z celého tohto právneho vzťahu. Príjem vyplatený po zániku dôchodkového poistenia sa u týchto poistencov rozpočíta na mesiace rozhodujúceho obdobia, ktorým sú všetky mesiace trvania dohody.

Vymeriavací základ vyplatený počas trvania pracovnoprávneho vzťahu
Ak bol zamestnancovi v právnom vzťahu, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný mesačný príjem, vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu. Zúčtovaný príjem zamestnávateľ rozúčtuje na každý kalendárny mesiac trvania poistenia okrem mesiaca, v ktorom zúčtovanie vykonal.

Vymeriavací základ fyzickej osoby v právnom vzťahu na dohodu o brigádnickej práci študenta a dôchodcu-dohodára
Vymeriavací základ fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študenta, z ktorej má výnimku platiť poistné na dôchodkové poistenie, je rozdiel medzi jej skutočným mesačným príjmom alebo priemerným nepravidelným mesačným príjmom z tohto právneho vzťahu a stanovenou hraničnou maximálnou sumou.

Uvedené platí, ak je mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem vyšší ako táto hraničná maximálna suma. Hraničná suma na rok 2013 je 66 eur mesačne a 155 eur (po dovŕšení 18 rokov veku) mesačne, na rok 2014 je to 68 eur mesačne a 159 eur mesačne (po dovŕšení 18 rokov veku), od roku 2015 sa hraničná suma zjednotila na 200 eur mesačne.

Rovnako sa určuje vymeriavací základ aj u pracujúcich dôchodcov, ktorí si určili jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej majú výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

Vymeriavací základ z neplatne skončeného právneho vzťahu
Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac. Po rozhodnutí súdu a zúčtovaní náhrady je zamestnávateľ povinný dodatočne vyhotoviť eELDP za celé obdobie dôchodkového poistenia, počas ktorého bol neplatne skončený právny vzťah. V rubrike vymeriavacieho základu uvedie príjem pripadajúci na príslušný rok, resp. časti príjmu pripadajúce na príslušné roky, bez ohľadu na skutočnosť, či, za aké obdobie a kedy bol tento príjem vyplatený.

Uvádzanie vymeriavacieho základu za viac súbežných poistení
Poradie povinnosti platiť poistné na dôchodkové poistenie zamestnanca vykonávajúceho viacero činností zamestnanca sa určuje výškou sumy jeho vymeriavacieho základu z jednotlivých činností, z ktorých je dôchodkovo poistený. Postupuje sa pritom od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu.

Ak je suma vymeriavacích základov zamestnanca z jednotlivých činností rovnaká, poradie na stanovenie povinnosti platiť poistné na dôchodkové poistenie sa určuje podľa dátumu vzniku dôchodkového poistenia tohto zamestnanca. Postupuje sa pritom od najskoršieho vzniku dôchodkového poistenia k dôchodkovému poisteniu, ktoré vzniklo najneskôr.

Údaje sa do eELDP uvádzajú obvyklým spôsobom okrem zápisu údajov v rubrike vymeriavacieho základu. V tejto rubrike sa uvedie:
 • vymeriavací základ v plnej sume, ak úhrn vymeriavacích základov poistenca z viacerých činností nie je vyšší ako maximálny vymeriavací základ ustanovený na platenie poistného na dôchodkové poistenie alebo
 • vymeriavací základ obmedzený na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom ustanoveným na platenie poistného na dôchodkové poistenie a vymeriavacím základom dosiahnutým z inej zárobkovej činnosti zamestnanca alebo
 • nulový vymeriavací základ, ak vymeriavací základ dosiahnutý z inej zárobkovej činnosti zamestnanca dosahuje alebo prevyšuje sumu maximálneho vymeriavacieho základu.
Vymeriavací základ počas vylúčenia povinnosti platiť poistné na dôchodkové poistenie
Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie:
 • v období, počas ktorého sa mu poskytuje materské, od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa do ich skončenia, najdlhšie do 14. (90.) dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
 • v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného,
 • v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné a
 • v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.
Z uvedeného dôvodu prípadný príjem vyplatený počas týchto období nie je vymeriavacím základom zamestnanca a neuvádza sa v eELDP.

Uvádzanie údajov do dvoch riadkov za jeden kalendárny rok

Dovŕšenie dôchodkového veku
Ak zamestnanec po dovŕšení dôchodkového veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok pokračoval vo výkone zamestnania a nepožiadal o starobný dôchodok, je potrebné údaje za príslušný kalendárny rok zapísať do dvoch riadkov.
V prvom riadku sa uvedú údaje do dňa predchádzajúceho dňu dovŕšenia dôchodkového veku a v druhom riadku údaje odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Výpočet pomernej časti vymeriavacieho základu na účely dôchodkového poistenia pri jeho rozdelení do dvoch riadkov
Na účely výpočtu pomernej časti vymeriavacieho základu pri jeho rozdelení do dvoch riadkov (napr. pri dovŕšení dôchodkového veku zamestnanca) je potrebné použiť matematické zaokrúhľovanie. Súčet vymeriavacích základov uvedených v prvom a druhom riadku daného kalendárneho roka musí dať presnú sumu ročného (v rámci mesiaca mesačného) vymeriavacieho základu, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, čo by pri zaokrúhľovaní čiastkových súm nebolo niekedy reálne.

Nejde o zaokrúhľovanie na účely určenia pomernej časti vymeriavacieho základu, ale len o rozdelenie už určeného vymeriavacieho základu.
Pri výpočte pomernej časti a následnom zápise údajov do eELDP sa bude postupovať nasledovne:
 • Mesiace január až máj 2020 príjem – 3 621,10 eur.
 • Mesiac jún 2020 príjem – 895,15 eur.
 • Mesiace júl až december 2020 príjem – 5 114,25 eur.
Rozdelenie vymeriavacieho základu v mesiaci jún 2020:
 • od 1. do 14. júna 2020 – 417,74 eur (895,15 : 30 × 14 = 417,74 po matematickom zaokrúhlení),
 • od 15. do 30. júna 2020 – 477,41 eur (895,15 : 30 × 16 = 477,41 po matematickom zaokrúhlení).
Vymeriavací základ za mesiac jún 2020: 895,15 (417,74 + 477,41), t. j. súčet jednotlivých súm je presná suma vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac, v ktorom bol dosiahnutý dôchodkový vek.
 • Vymeriavací základ do veku: 4 038,84 (3 621,10 + 417,74).
 • Vymeriavací základ po veku: 5 591,66 (5 114,25 + 477,41).
 • Vymeriavací základ spolu: 9 630,50 (4 038,84 + 5 591,66), t. j. súčet jednotlivých súm je presná suma vymeriavacieho základu, z ktorého bolo odvedené poistné za kalendárny rok.
Ak napriek použitiu matematického zaokrúhlenia pomerných častí vymeriavacieho základu nebude súčet týchto pomerných častí rovný mesačnému vymeriavaciemu základu, za obdobie od dovŕšenia dôchodkového veku (druhý riadok) sa upraví suma pomernej časti vymeriavacieho základu príslušného mesiaca tak, aby úhrnné sumy pomerných časti vymeriavacieho základu boli rovné sume mesačného vymeriavacieho základu.

Ak v mesiaci, za ktorý je potrebné rozdeliť vymeriavací základ, bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené a/alebo sa vyskytli obdobia, za ktoré je vylúčená povinnosť odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, príslušný vymeriavací základ sa nevydelí počtom kalendárnych dní daného mesiaca (v uvedenom príklade to bolo 30 dní) ale počtom dní, po odpočítaní dní prerušenia a/alebo vylúčenia platenia poistného.

Ak by v mesiaci jún 2020 bolo prerušené obdobie dôchodkového poistenia z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy, napríklad od 22. júna do 30. júna 2020 (9 kalendárnych dní), vymeriavací základ 895,15 EUR je potrebné vydeliť 21 (kalendárnymi dňami) a vynásobiť 14 (kalendárnymi dňami do veku) – 596,77 a 7 (kalendárnymi dňami od veku) – 298,38 (spolu 895,15).
Vyhotovenie eELDP pri úmrtí zamestnanca
V eELDP zamestnanca, ktorý zomrie počas zamestnania, je potrebné uviesť:
 • v oddiele I. v rubrike dátumu zániku pracovného pomeru dátum totožný s dátumom úmrtia zamestnanca,
 • v oddiele II. v rubrike obdobia dôchodkového poistenia do ... dátum bezprostredne predchádzajúci dňu úmrtia zamestnanca a
 • v oddiele II. v rubrike vymeriavacieho základu sumu vymeriavacieho základu dosiahnutú do dňa, ktorý bezprostredne predchádza dátumu úmrtia zamestnanca.

Vyplňovanie údajov u niektorých osobitných skupín zamestnancov

Zamestnanci s právom na nepravidelný príjem
Od 1. januára 2011 sú zamestnancami na účely dôchodkového poistenia aj zamestnanci s právom na nepravidelný príjem. Ako dátum vzniku právneho vzťahu preto možno uviesť dátum najskôr 1. január 2011.
Ako obdobie dôchodkového poistenia v oddiele II. eELDP sa formou od – do uvádza obdobie trvania dôchodkového poistenia. Ak bol zamestnancovi v právnom vzťahu, ktorý mu zakladá právo na nepravidelný príjem, vyplatený príjem zo závislej činnosti počas trvania alebo po skončení povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ je pomerná časť tohto príjmu pripadajúca na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku okrem obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu.

Ak bol Sociálnej poisťovni zaslaný eELDP s nesprávnymi údajmi, zamestnávateľ vyhotoví nový eELDP, v ktorom uvedenie správne údaje. V novom eELDP označí kolónku Evidenčný list opravný. Kolónku Evidenčný list opravný zamestnávateľ neoznačí v eELDP, ktorý vyhotovil následne, aby vykonal opravu eELDP v stave
 a) neakceptovaný alebo
 b) stornovaný.

Zamestnanci na dohodu
Od 1. januára 2013 sú zamestnancami na účely dôchodkového poistenia aj a) zamestnanci na dohodu a b) fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ktorá im zakladá právo na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe ňou určenej dohody o brigádnickej práci študentov, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne maximálnu sumu mesačného príjmu určenú pre tieto osoby.

Ako obdobie dôchodkového poistenia v oddiele II. eELDP sa formou od – do uvádza obdobie trvania dôchodkového poistenia. U zamestnancov na dohodu s právom na nepravidelný príjem je vymeriavacím základom priemerný mesačný príjem z celého tohto právneho vzťahu – § 139c ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 413/2012 Z. z.

Príjem vyplatený počas celého trvania dôchodkového poistenia alebo po jeho zániku sa rozpočíta na mesiace rozhodujúceho obdobia, ktorým sú všetky mesiace trvania dohody. Vymeriavací základ 21 zamestnanca na dohodu s právom na nepravidelný príjem teda možno určiť až po zániku právneho vzťahu, a preto až vtedy je možné vyhotoviť eELDP.

Dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda dôchodcu-dohodára
Od 1. januára 2013 má žiak a študent možnosť určenia jednej svojej dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej nebude povinne dôchodkovo poistený, ak jeho príjem z takto určenej dohody nepresiahne stanovenú (hraničnú) sumu. Za obdobie trvania tejto dohody nie je potrebné vyhotovovať eELDP.

Ak však mesačný príjem (pri pravidelnom príjme) alebo priemerný mesačný príjem (pri nepravidelnom príjme) z určenej dohody o brigádnickej práci študentov presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie od prvého dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu.

Ak vznikne povinné dôchodkové poistenie z určenej dohody z dôvodu presiahnutia príjmu nad stanovenú sumu, je zamestnávateľ povinný takémuto žiakovi alebo študentovi vyhotoviť eELDP. Ako vymeriavací základ uvedie jeho príjem znížený o stanovenú sumu, t. j. rozdiel medzi týmito sumami, keďže vymeriavací základ je rozdiel medzi jeho skutočným mesačným príjmom alebo priemerným mesačným príjmom a stanovenou sumou.

Od 1. januára 2020 sa za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov považuje aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku.

Od 1. júla 2018 si podobne ako študenti môžu aj dôchodcovia-dohodári určiť jednu dohodu, na základe ktorej, ak nepresiahnu mesačne, resp. priemerne mesačne príjem 200 EUR, budú môcť využiť odvodovú úľavu a nebudú platiť poistné na sociálne poistenie. eELDP sa u takýchto dôchodcov-dohodárov vypĺňajú rovnakým spôsobom ako u študentov s výnimkou uvedenou pri poberaní predčasného starobného dôchodku.

Fyzická osoba s odvodovou úľavou
Fyzickým osobám s odvodovou úľavou nie je potrebné viesť eELDP, pretože tieto osoby nie sú zamestnancami na účely dôchodkového poistenia, keďže nie sú dôchodkovo poistené (platilo do 28. februára 2022).
Vyššie uvedené platí, ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer netrvá viac ako dvanásť kalendárnych mesiacov, alebo ak nevznikne dôchodkové poistenie z dôvodu presiahnutia príjmu nad stanovenú hraničnú sumu, keď bude aktuálne zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Vtedy bude potrebné eELDP vyhotoviť, keďže sa takýto poistenec stáva riadnym zamestnancom so znakom poistenia A.

Uvedené platí aj pre fyzickú osobu, ktorá bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Tejto osobe vzniká dôchodkové poistenie okrem uvedeného aj odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.

Ak dôjde počas trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru v období prvých 12 kalendárnych mesiacov k presiahnutiu hraničnej sumy mesačného príjmu nad 67 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom (ak ide o vznik pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru v roku 2013 je to suma 526,62 eur, v roku 2014 suma 539,35 eur, v roku 2015 suma 552,08 eur, v roku 2016 suma 574,86 eur, v roku 2017 suma 591,61 eur, v roku 2018 suma 611,04 eur, v roku 2019 suma 639,18 eur, v roku 2020 suma 678,71 eur), odvodová úľava prestáva platiť a povinné dôchodkové poistenie vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, za ktorý bol príjem presiahnutý.

Ak aj počas nasledujúcich kalendárnych mesiacov príjem opätovne klesne pod stanovenú hraničnú sumu, fyzická osoba už nebude mať status zamestnanca s odvodovou úľavou a povinné dôchodkové poistenie bude pokračovať.

Vymeriavací základ počas vylúčiteľných dôb
(Rubrika sa nevypĺňa zamestnancom narodeným po 31. decembri 1984. Údaje na určenie sumy dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.)
Uvádza sa:
 • vymeriavací základ dosiahnutý počas poskytovania vyrovnávacej dávky (predtým vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve) a
 • náhrada mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu – § 142 ods. 4 a § 250b ods. 6 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Tieto sumy je potrebné v súlade s § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov zároveň započítať aj do vymeriavacieho základu uvedeného v rubrike VZ (na určenie sumy dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Predkladanie eELDP a súčinnosť zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne  

Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť a zaslať eELDP Sociálnej poisťovni do
 • konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi alebo
 • do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca alebo
 • odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.
Problematiku vyhotovovania eELDP konkrétnych zamestnancov sa odporúča riešiť priamo so zamestnancami útvaru dôchodkového poistenia miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Uvádzanie údajov do eELDP v súvislosti s niektorými prechodnými ustanoveniami

V súvislosti s niektorými prechodnými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 je za obdobie od 27. marca 2020 zamestnávateľ povinný uvádzať:
 • do rubriky Kal. dni vylúč. dôb eELDP obdobie dočasnej práceneschopnosti už od jej prvého dňa, ak zamestnancovi vznikol nárok na pandemické nemocenské podľa § 293er ods. 1 a § 293fb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • ako obdobie dôchodkového poistenia obdobie osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (pandemická OČR) do jej skončenia, t. j. aj od 15. dňa jej trvania, ak sa v súlade s § 293es ods. 2 a § 293fc ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v čase krízovej situácie neprerušuje zamestnancovi povinné dôchodkové poistenie; obdobie pandemickej OČR sa kalendárnymi dňami uvádza do rubriky „Kal. dni vylúč. dôb“ eELDP.
Za obdobie od 4. apríla 2020 je zamestnávateľ povinný uvádzať do rubriky VZ počas vylúč. dôb eELDP náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku vyplatenú zamestnancovi podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v znení zákona č. 66/2020 Z. z. Obdobie, za ktoré bola táto náhrada mzdy vyplatená, uvedie zamestnávateľ kalendárnymi dňami do rubriky Kal. dni vylúč. dôb.
Aj v uvedených situáciách sa do rubrík VZ počas vylúč. dôb a kal. dni vylúč. dôb eELDP uvádzajú len údaje zamestnancov narodených pred 1. januárom 1985.

Zmeny vo vedení eELDP od 1. júna 2022 v súvislosti so zmenou § 60 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. júna 2022 obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca (vrátane zamestnancov na dohodu) nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, a preto sa neuvádza na eELDP.
Do oddielu II. ELDP sa neuvedie ako obdobie dôchodkového postenia kalendárny mesiac, prípadne jeho časť (ak poistenie netrvalo celý kalendárny mesiac), v ktorom poistenec:
 • nemal vymeriavací základ a zároveň
 • nejde o obdobie, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné.
Ak zamestnanec nemá počas trvania celého pracovnoprávneho vzťahu vymeriavací základ na platenie poistného a tým ani nezíska obdobie dôchodkového poistenia, t. j. v oddiele II. nebude žiadny zápis, zamestnávateľ eELDP nevyhotovuje.
Uvedené sa od 1. júna 2022 týka všetkých zamestnancov vrátane zamestnancov na dohodu, t. j. nielen zamestnancov s právom na nepravidelný príjem a zamestnancov na dohodu s právom na nepravidelný príjem.
Obdobie pred 1. júnom 2022:
 • za obdobie pred 1. júnom 2022 sa vyhotoví ELDP tak ako doposiaľ,
 • ak vznik právneho vzťahu bude pred 1. júnom 2022 a zánik právneho vzťahu po 31. máji 2022, vyhotoví sa jeden ELDP, za obdobie pred 1. júnom 2022 spôsobom ako doposiaľ a za obdobie po 31. máji 2022 novým spôsobom,
 • ak po 31. máji 2022 nezíska poistenec žiadny príjem a ani sa nevyskytne obdobie, za ktoré je vylúčená povinnosť platiť poistné, do ELDP sa uvedie len obdobie do 31. mája 2022 a do oddielu I. ako dátum zániku pracovného pomeru skutočný dátum jeho skončenia, t. j. nie 31. máj 2022, ale dátum, kedy právny vzťah skutočne skončí.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Porovnanie fondov z druhého piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.

Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách