Zverejnené: 20.02.2020

Cestovné poistenie: Ako postupovať pri poistnej udalosti?


Article image Ak cestujete na dovolenku do zahraničia, mali by ste uzatvoriť komplexné cestovné poistenie s rizikami, ktorými sú poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčné služby, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škody na zdraví, na majetku a náklady na advokáta. Ak cestuje cez cestovnú kanceláriu a k zájazdu máte možnosť zakúpiť si cestovné poistenie, overte si, ktoré riziká kryje.

Cestovné poistenie si môžete vyberať nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistnej sumy, ktorá ohraničuje limit maximálneho odškodnenia v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Ak má poisťovňa v ktorej ste uzatvorili cestovné poistenie limit na plnenie z poistenia liečebných nákladov 100-tisíc eur, tak pri ceste v rámci Európy vám tento limit bude postačovať. Ak však cestujete do krajiny, v ktorej je zdravotná starostlivosť oveľa drahšia, tak tento limit postačovať nebude.

Európsky preukaz zdravotného poistenia nie je všetko

Európsky preukaz zdravotného poistenia vám vydá vaša zdravotná poisťovňa. Často platí nielen v členských krajinách Európskej únie, ale aj v ďalších krajinách Európy. Je preto dobré, aby ste si rozsah jeho platnosti overili vo svojej zdravotnej poisťovni. S týmto preukazom máte nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov, ktorí sú napojení na verejný systém zdravotného poistenia, a to za rovnakých podmienok ako občania danej krajiny.

V praxi to znamená, že prípadné doplatky za zdravotnú starostlivosť si musíte uhradiť sami. Taktiež s týmto preukazom nie sú kryté náklady za prevoz do SR, či záchranné činnosti ako napríklad pátranie horskej služby. Z toho vyplýva, že na cesty po svete je nevyhnutné mať aj komerčné cestovné poistenie, či už krátkodobé alebo dlhodobé platné zvyčajne počas celého roka na všetky zahraničné cesty.

Ako postupovať v prípade choroby alebo úrazu?

Poistením liečebných nákladov sú kryté náklady, ktoré vzniknú v zahraničí v rámci nevyhnutného lekárskeho ošetrenia v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, vrátane asistenčných služieb, na lieky predpísane lekárom v súvislosti s poistnou udalosťou, na prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a náklady na prevoz domov, na prevoz telesných pozostatkov, náklady na vyslobodenie poisteného na horách a vo vode.

Ak v zahraničí ochoriete alebo máte úraz a je potrebné lekárske ošetrenie či dokonca hospitalizácia, preukážte sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti treba, aby ste si od lekára vyžiadali originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o úhrade.

Ak úraz zavinila konkrétna osoba (napr. v prípade dopravnej nehody), treba poisťovni predložiť aj policajnú správu. Za predpokladu, že úraz, ktorý klient utrpel v zahraničí, zanechá trvalé následky, treba oznámiť túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate na Slovensko.

Ako postupovať, keď vám poškodia batožinu?

Poistenie batožiny kryje obvykle celú batožinu v poistnej sume od 700 do 3 000 eur. Náhrada za jednu vec je obvykle limitovaná od 200 do 1 000 eur. V prípade škody na batožine alebo odcudzenia batožiny treba okamžite oznámiť túto skutočnosť na najbližšej policajnej stanici. Ak došlo k odcudzeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si od ubytovateľa potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody.

Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny počas leteckej prepravy, žiadajte od prepravcu potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody.  Rovnako treba predložiť aj cestovný a batožinový lístok. Po návrate na Slovensko do poisťovne zaslať aj originály nadobúdacích dokladov poškodených alebo odcudzených vecí.

Čo ak spôsobíte škodu inej osobe?

Poistenie zodpovednosti za škodu vás chráni v prípade, keď spôsobíte škodu tretej osobe - škodu na zdraví alebo živote, prípadne na majetku. Toto pripoistenie vám zabezpečí aj poradenstvo a pomoc profesionálnej asistenčnej služby, ktorá pozná zákony danej krajiny a je schopná za nás prevziať rokovania s právnikmi poškodenej strany. Poistenie zodpovednosti zahŕňa aj asistenčné služby v rámci pomoci pri zadržaní políciou a právnu pomoc.

V prípade, ak v zahraničí spôsobíte škodu inej osobe na zdraví alebo na majetku, odporúča sa, aby ste svoju zodpovednosť za škodu neuznávali bez súhlasu poisťovne a aby ste vzniknutú škodu neuhrádzali, a to ani čiastočne. Zabezpečte si mená a kontaktné adresy svedkov, resp. ich výpovede. Pri škodách väčšieho rozsahu (nad 500 eur), pri zranení privolajte aj políciu a vyžiadajte si policajnú správu. Okolnosti škody si  odfoťte a v žiadnom prípade nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsah je pre vás nezrozumiteľný.

Poisťovne, ktoré poskytujú cestovné poistenie

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA ASSISTANCE, organizačná zložka BRATISLAVA
 • Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
 • Poštová poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Ak si neviete vybrať vhodné Cestovné poistenie, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Tiež vás informujú o všetkých plusoch a mínusoch jednotlivých poistných produktov. Cestovné poistenie si môžete porovnať aj cez internet.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách