Zverejnené: 09.01.2024

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023


Article image
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023, ktoré je potrebné podať do 31. januára 2024, podávajú všetci daňovníci – fyzické aj právnické osoby, ktorí v priebehu roka 2023 využivali na podnikateľské účely motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká fyzickej či právnickej osobe aj vtedy, ak vozidlo použila na podnikanie iba jeden deň v roku a k tomuto vozidlu si uplatnila aj výdavky, ako napríklad nákup PHM a pod.

Ak daňovník v roku 2023 platil štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň a zaplatené preddavky sú nižšie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní je povinný zaplatiť rozdiel dane v lehote do 31. januára 2024. Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. Ak daňovníkovi vznikol preplatok, pretože zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako vypočítaná daň v daňovom priznaní, vzniknutý preplatok sa použije podľa daňového poriadku.

Spôsoby úhrady daňovej povinnosti a preddavkov na daň

Daňovú povinnosť a preddavky na daň môže daňovník uhradiť bezhotovostným prevodom z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu alebo inej osoby, ktorá platbu vykonala) alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane (za deň platby sa považuje deň, keď pošta hotovosť prijala).

Platobné detaily

Daňovú povinnosť a preddavky na daň je daňovník povinný uhradiť na dani z motorových vozidiel za všetky vozidlá miestne príslušnému správcovi dane v lehote splatnosti:

Číslo účtu:
501163–OUD/8180, v tvare  IBAN: SK55 8180 0000 0000 0050 1163 (podľa Generátora IBAN pre účet v Štátnej pokladnici Finačnej správy).
Variabilný symbol:

 • daňová povinnosť: VS 1700992023
Preddavky na daň:
 • mesačné: VS 1100012024 (január 2024) alebo VS 1100002024 (pre trvalý príkaz na úradu)
 • štvrťročné: VS 1100412024 (I. štvrťrok 2024) alebo VS 1100002024 (pre trvalý príkaz na úhradu)
Lehota na zaplatenie dane u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, pri úmrtí daňovníka a pri ukončení podnikania alebo prerušení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia 2024, je v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov upravená takto:
 •     u daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 •     u daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou*, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca vstupu spoločnosti do likvidácie,
 •     u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz**, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 •     u daňovníka, ktorý zomrie, je lehota na zaplatenie dane do troch mesiacov po uplynutí mesiaca, v ktorom daňovník zomrel,
 •     u daňovníka, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie, je daň splatná do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie.
*Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou a daň je splatná do konca januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

**Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz a daň je splatná do konca januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Ktoré vozidlá sú predmetom dane, a ktoré nie

Predmetom dane z motorových vozidiel sú vozidlá:
 • používané na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo na dosahovanie príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú evidované v Slovenskej republike (kategórie M1 až M3, N1 až N3, O1 až O4, L1e až L7e).
Predmetom dane z motorových vozidiel nie sú vozidlá::
 • s prideleným evidenčným číslom M (novo vyrobené vozidlo, novokúpené vozidlo, ktoré dosiaľ nebolo evidované, prípadne vozidlo, ktoré sa využíva na skúšobné jazdy),
 • s prideleným evidenčným číslom H (historické vozidlo),
 • s prideleným evidenčným číslom S (športové vozidlo),
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu.

Vozidla oslobodené od dane

Od cestnej dane sú oslobodené vozidlá:
 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách) vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

50 %-né zníženie ročnej sadzby dane

Zníženie ročnej sadzby dane je v prípade:
 • hybridného motorového vozidla,
 • motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • motorového vozidla na vodíkový pohon.
Upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.
 
Zdroj: Finančná správa

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách