Zverejnené: 14.01.2020

Daňový bonus na zaplatené úroky v roku 2020


Article image
Blíži sa obdobie ročného zúčtovania za rok 2019. Daňovník ak má hypotekárny úver  na bývanie, môže si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

Podmienky na získanie daňového bonusu

  • Žiadateľ má ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.
  • Priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.
  • Účel úveru je nadobudnutie alebo výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie dom alebo byt. 
  • Splatnosť hypotéky musí byť v lehote najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov.
  • Úver musí byť zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a musí ho poskytovať banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie NBS.
     
Na daňový bonus vzniká nárok len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade spoludlžník musí taktiež spĺňať podmienky veku ako ja podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.
 

Ako si uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky?

Aby si daňovník mohol uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky je povinný sa preukázať potvrdením vystaveným bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.

V prípade, že má daňovník s bankami uzatvorených viac zmlúv o úvere na bývanie v jednom časovom období, je na jeho rozhodnutí, na ktorú z týchto zmlúv si daňový bonus bude uplatňovať a len na ňu si vyžiada vystavenie potvrdenia.

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás spracováva váš zamestnávateľ, požiadať oň a dodať podklady mu musíte do 15.2.2020. Ak ste podnikateľ, prípadne máte viacero príjmov a daňové priznanie si podávate sami, máte čas do konca marca, prípadne dlhšie, ak požiadate o odklad podania daňového priznania. 
Okrem potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky potrebujete predložiť zamestnávateľovi alebo svojmu účtovníkovi čestné vyhlásenie o tom, že vám nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách