Zverejnené: 17.03.2017

Dedenie dôchodkových úspor z II. piliera


V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť oprávnenú osobu alebo viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia.

Vo výplatnej fáze pri vyplácaní doživotného dôchodku je poskytovaná 7-ročná garancia. Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste určili v zmluve s poisťovňou. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, je predmetom dedenia.

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky.

Získa ich oprávnená osoba, ktorú ste určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, je váš majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.

Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný v období 5, 7 alebo 10 rokov. Ak počas jeho poberania zomriete skôr, ako vám bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Ak si pri podpise zmluvy s poisťovňou dohodnete aj pozostalostné krytie a v čase vášho úmrtia už nebudete mať pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia.

Ak sa rozhodnete pre výplatu dávky výnos z investovania z prostriedkov, ktoré máte na svojom osobnom dôchodkovom účte,  v prípade vašej smrti sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách