Zverejnené: 21.03.2024

Dodnes nebol súdom vymenovaný likvidátor poisťovne Novis


Article image
Ani po viac ako deviatich mesiacoch od rozhodnutia odobrať povolenie spoločnosti NOVIS a podania návrhu na vymenovanie likvidátora, nebol likvidátor dodnes súdom vymenovaný. Tak ako NBS, dohľad orgánov členských štátov Európskej únie a Islandu ako aj Európska komisia má obavy o zabezpečenie práv klientov spoločnosti Novis. S prihliadnutím na aktuálnu situáciu, NBS považuje za dôležité upozorniť na tento stav. Čo najskoršie vymenovanie likvidátora v prípade poisťovne Novis, Národná banka Slovenska vníma ako krok, ktorý je nevyhnutný pre ochranu klientov.

Dňa 07. 06. 2023 NBS podala návrh na súd na zrušenie spoločnosti Novis. Návrh podala rovnako aj na vymenovanie likvidátora, po ktorého vymenovaní sa má začať likvidácia spoločnosti Novis. Jej účelom je zistenie aktív a záväzkov spoločnosti, speňaženie majetku, uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov. Rozhodnutie o vymenovaní likvidátora a začatí likvidácie patrí v plnom rozsahu do kompetencie Mestského súdu Bratislava III.

Pretože od podania spomínaného návrhu uplynulo viac než deväť mesiacov, nie je možné odhadnúť predpokladaný termín začatia likvidácie spoločnosti Novis.

Vzhľadom na veľký časový rozostup od odobratia povolenia, počas ktorého stále nebol súdom vymenovaný likvidátor, ktorý má riadiť proces ukončovania činnosti spoločnosti Novis a uspokojovania nárokov jej klientov, dáva NBS  klientom spoločnosti Novis do pozornosti nasledovné informácie, v záujme ochrany finančných spotrebiteľov:

•    Ohľadom aktuálnych informácií súvisiacich s poistnou zmluvou je potrebné kontaktovať spoločnosť Novis. V prípade, ak v tejto súvislosti klienti zvažujú úkony na svojich poistných zmluvách, NBS odporúča klientom kontaktovať a poradiť sa so svojím finančným sprostredkovateľom, právnikom (advokátom) alebo s niektorým zo spotrebiteľských združení.
•    Pretože odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv, prípadné nároky klientov spoločnosti NOVIS vyplývajúce z poistnej zmluvy (napr. poistné plnenie alebo predčasný, resp. čiastočný odkup) tak zostávajú zachované. V tejto súvislosti sa môžu klienti svojich nárokov domáhať priamo u spoločnosti Novis.

Na základe rozhodnutia NBS zo dňa 01. 06. 2023 č. z.: 100-000-524-310, bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., IČO: 47 251 301, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5851/B (ďalej len „spoločnosť Novis“). Od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od 05. 06. 2023, spoločnosť Novis nemôže vykonávať poisťovaciu činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Spoločnosť Novis nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy. Odobratie povolenia však nemá vplyv na trvanie už uzavretých poistných zmlúv.

Zdroj: NBS

Autor článku: Iveta Hudáková 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách