Zverejnené: 07.06.2022

Doklady potrebné k žiadosti o priznanie starobného dôchodku


Article image

Blíži sa vám čas odchodu do dôchodku, no neviete ako požiadať o dôchodok a čo všetko budete musieť doložiť v Sociálnej poisťovni? Pripravili sme vám prehľad všetkých potrebných dokladov, ktoré by ste mali mať pripravené, aj ako napísať žiadosť o dôchodok. Vybavovať žiadosť o starobný dôchodok by ste mali v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. Mali by ste si v dostatočnom predstihu skontrolovať, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky, spravidla od roku 1984.

Žiadosti o priznanie starobného dôchodku

Priznanie starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa o dôchodok. Za deň uplatnenia nároku na starobný dôchodok a jeho výplatu sa považuje deň, keď  prvýkrát požiadate Sociálnu poisťovňu o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku. Spísaním žiadosti sa považuje žiadosť za podanú. Je dobré si termín na  spísanie žiadosti dohodnúť vopred, žiadosť môžete spísať aj skôr, ako dňom dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak sa prechodne zdržiavate mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nemôžete podať žiadosť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta vášho prechodného pobytu.

V prípade žiadateľa, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu. Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne

Doklady potrebné k spísaniu žiadosti o priznanie starobného dôchodku:

  • doklad o ukončení vzdelania, ako napríklad výučný list, maturitné vysvedčenie a pod., alebo potvrdením školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
  • vojenská knižka,
  • rodné listy detí, alebo rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Ak dieťaťa zomrelo pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých žiadateľ bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
  • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 
 Ak nie sú k žiadosti doložené potrebné doklady, tak si to vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo  predĺži čas vybavovania starobného dôchodku.
 
 Ak Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na minimálny dôchodok, okrem uvedených dokladov je potrebné doložiť aj:
 
  • potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny  k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
  • potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal. 
Ak budete naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiadate starobný dôchodok, musíte doložiť Evidenčný list dôchodkového poistenia. 

Aké potvrdenia ešte môže Sociálna poisťovňa od vás vyžadovať?

Potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku do konca kalendárneho roka, v ktorom ste dôchodkový vek dosiahli. Toto potvrdenie musíte predložiť, ak ste dosiahli dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 a boli ste  naďalej nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003.

Potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca potrebujete k žiadosti o starobný dôchodok ak ste poberateľ výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.

Doklad orgánu, ktorý vyplácal dávky v hmotnej núdzi o vyplatenej sume dávok a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, treba k žiadosti o dôchodok v prípade, ak ste žiadali priznať starobný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom vám bola vyplácaná  dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.

Potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým sa preukazujete, či získanou dobou výkonu služby spĺňate alebo nespĺňate podmienky nároku na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok treba v prípade, ak ste získali aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonával profesionálnu službu alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
Zdroj: Sociálna poisťovňa
 
TIP OD NÁS: Ak chcete mať vybavený starobný dôchodok bez zbytočného naťahovania sa, termín  spísania žiadosti o dôchodok si dohodnite telefonicky alebo emailom v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v dostatočnom časovom predstihu, aspoň jeden až dva mesiace pred dovŕšením dôchodkového veku.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách