Zverejnené: 16.03.2021

Druhý pilier - ako požiadať o výplatu dôchodku


Article image
Starobné dôchodkové sporenie  spolu s dôchodkovým poistením z I. piliera má  zabezpečiť sporiteľovi príjem v dôchodku. Sporiteľ, ktorý má sporenie v II. pilieri, v satrobe  tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude krátený dôchodok z I. piliera zo Sociálnej poisťovne a druhým bude dôchodok z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ich zhodnotenia, spôsobu poberania.


Kde podať žiadosť o dôchodok

O dôchodok z druhého piliera môže sporiteľ požiadať v Sociálnej poisťovni alebo v DSS, v ktorej si na dôchodok sporí.  Ak sa rozhodne požiadať o dôchodok z druhého piliera v Sociálnej poisťovni, treba tak urobiť v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Ak sporiteľ nemá na území Slovenska trvalý pobyt, podáva žiadosť na ústredí Sociálnej poisťovne. Pri DSS je možné si zvoliť ľubovoľné miesto, ktoré žiadateľovi vyhovuje. V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera, môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Po požiadaní o dôchodok sporiteľ dostane všetky ponuky na dôchodok z II. piliera v rovnakom čase v jednom dokumente listinnou formou alebo elektronicky. Ponuky budú zohľadňovať vek sporiteľa a výšku nasporenej sumy. Sporiteľ má 30 kalendárnych dní na to, aby si jednu z ponúk vybral a uzatvoril s poisťovňou, ktorú si vyberie, zmluvu o poistení dôchodku, prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ak si sporiteľ v tejto lehote žiadny z predložených dôchodkov nevyberie, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Aký je postup

 • Sporiteľ v II. pilieri si podá žiadosť o dôchodok v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej si sporí.
 • DSS vyhotoví certifikát o nasporených príspevkoch.
 • Sociálna poisťovňa pošle certifikát životným poisťovniam, aby predložili svoje ponuky dôchodkov.
 • Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi ponukový list, ktorý obsahuje ponuky dôchodkov jednotlivých Životných poisťovní a DSS  (platnosť ponuky je 30 dní a nasporená suma sa vtedy nezhodnocuje).

Ak si sporiteľ si vyberie z ponuky dôchodkov
Sporiteľ kontaktuje Životnú poisťovňu alebo DSS, ktorej ponuku si vybral, podpíše zmluvu o poistení dôchodku v Životnej poisťovni, prípadne dohodu o vyplácaní dôchodku v DSS. Zmluva je účinná od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ak si sporiteľ si nevyberie z ponuky dôchodkov
Sporiteľ môže požiadať o dôchodok kedykoľvek. 


Formy vyplácania dôchodku z 2. piliera

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou:
 • doživotného dôchodku - sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou
 • dočasného dôchodku - sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku (5, 7 alebo 10 rokov)
 • programového výber

Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú Žvotné poisťovne. Programový výber vyplácajú Dôchodkové správcovské spoločnosti.

Medián

Každá poisťovňa vypláca doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Stredná hodnota týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov je zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle ako medián najnižších vyplácaných súm.

S účinnosťou od 1. januára 2021 medián najnižších mesačných súm doživotného dôchodku bez jeho zvyšovania a bez pozostalostných dôchodkov, ktoré majú poisťovne záujem vyplácať, je 14,90 eur.


Dôchodkové správcovské spoločnosti

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 
 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s. (predtým AXA d.s.s., a.s.)

 Životné poisťovne

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.
   

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.

Autor člámku: Iveta Hudáková Užitočné články

Finančný Kompas v médiách