Zverejnené: 21.06.2024

DSS - Dôchodkové správcovské spoločnosti


Dôchodcovské správcovské spoločnosti:

 •  Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s .
 •  KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.
 •  NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s .
 •  UNIQA d.s.s., a.s.
 •  VÚB Generali d.s.s., a.s

DSS - Dôchodkové správcovské spoločnosti sa starajú a investujú finančné prostriedky ľudí na ich osobných dôchodkových účtoch. Starobné dôchodkové sporenie alebo druhý dôchodkový  pilier bol na Slovensku zavedený od 1. Januára 2005. Cieľom bolo umožniť ľuďom sporiť z povinných odvodov na súkromné dôchodkové účty. Popri finančnom zabezpečení sporiteľa zabezpečuje druhý pilier aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa v čase sporenia.

DSS vykonávajú svoju činnosť za prísnych pravidiel a pod dohľadom Národnej banky Slovenska, ktorá denne kontroluje investovanie jednotlivých DSS. Finančné prostriedky  na účte sporiteľa sa prostredníctvom dôchodkových fondov investujú a zhodnocujú tak, aby ich hodnota postupne rástla. Pri podpriemernej výkonnosti dlhopisového fondu, je povinná DSS doplatiť z vlastných finančných zdrojov vzniknutý rozdiel.

Bezpečnosť úspor sporiteľa je zabezpečená aj tým, že úspory na dôchodkových účtoch nie sú fyzicky v DSS, ale u depozitára, čiže v banke. To znamená, že manažéri dôchodkových spoločností nemôžu na finančné úspory v dôchodkových fondoch siahnuť. Môžu dávať iba pokyny, kde  majú byť finančné prostriedky sporiteľov investované. Úlohou depozitára je aj kontrola správne stanovených poplatkov. Depozitár taktiež podlieha kontrole NBS.

Peniaze na dôchodkových fondoch nie sú majetkom DSS, ale majetkom sporiteľov. Preto DSS má povinnosť viesť za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, oddelené samostatné účtovníctvo a robiť samostatné účtovné uzávierky. Tieto účtovné uzávierky každý rok kontroluje a overuje nezávislý audítor. Podľa zákona, každá DSS má povinnosť mať vlastnú kontrolnú zložku, ktorá uskutočňuje krížovú kontrolu s externým audítorom.

Dôchodkové správcovské spoločnosti zabezpečujú okrem investovanie finančných prostriedkov sporiteľa aj služby ako sú:

 • vedie osobného dôchodkového účtu
 • spravovanie  dôchodkových fondov s rôznou investičnou stratégiou  (možnosť sporiť v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond)
 • efektívne investovanie finančných prostriedkov
 • raz ročne  bezplatné zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu
 • pravidelné aktualizovanie dôležité informácie na internetovej stránke  (denné vyhodnotenie hodnoty dôchodkovej jednotky, stav na osobnom dôchodkovom účte)
 • za služby DSS účtuje poplatky, ktorých výška  a druhy sú zákonom obmedzené

Depozitár jednotlivých  Dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s . - Tatrabanka, a.s.
 • KOOPERATIVA, d. s. s., a. s. - Československá obchodná banka, a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s . - Všeobecná úverová banka, a. s
 • UNIQA d.s.s., a.s. - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.s. - Československá obchodná banka, a.s


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách