Zverejnené: 18.04.2017

Finančný trh


Finančný trh je miesto, kde sa sústredí ponuka a dopyt finančných prostriedkov, cenných papierov, devíz a podobne. Ponuka a dopyt sa uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov ako sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti a pod.

Finančný trh má za úlohu premiestňovať finančné prostriedky od subjektov, ktoré majú prebytok finančných prostriedkov (investori, veritelia) k subjektom, ktoré majú nedostatok finančných prostriedkov (dlžníkom). Od veriteľov k dlžníkom sa uskutočňuje presun finančných prostriedkov dvoma spôsobmi, a to priamym financovaním a nepriamym financovaním.

Priame financovanie: Dlžníci získavajú finančné prostriedky od veriteľov priamo tým, že predávajú svoje cenné papiere (emitácia). Je to najjednoduchší spôsob financovania, ale  ak chcú veritelia a dlžníci realizovať transakciu, musia ju zrealizovať v tom istom čase, čo v realite nie je vždy možné. Pri hľadaní obchodných partnerov sú spojené aj vysoké náklady, a preto tento spôsob je často nedostupný individuálnym účastníkom.

Nepriame financovanie: realizuje  sa na sprostredkovateľskom finančnom trhu. Subjekty,  ktoré majú voľné finančné prostriedky, využívajú služby finančných sprostredkovateľov (bankové a nebankové finančné inštitúcie), ktorí  im uľahčujú jednotlivé  transakcie, lepšie zvládajú riziko investovania ako jednotliví účastníci finančného trhu a znižujú transakčné náklady.

Finančný trh rozdeľujeme z hľadiska

  • Časového na trh so strednodobými a dlhodobými finančnými nástrojmi a trh s krátkodobými finančnými nástrojmi.
  • Majetkového (vecného) na kapitálový trh, peňažný trh, poistný trh, devízový trh a trh zlata.
  • Organizačného na organizovaný a neorganizovaný (napr. burzová forma)
  • Opakovanosti na sekundárny trh (úlohou trhu je zabezpečenie likvidity cenných papierov a určenie cien cenných papierov, ktoré emitent predáva na primárnom trhu) a primárny trh (obchodovanie s novými cennými papiermi, ktoré  na trhu ešte neboli)
  • Účastníkov na finančnom trhu na  burzový a mimoburzový trh, bankový, medzibankový a mimobankový trh.  
  • Územného na medzinárodný trh a národný trh.


Funkcia finančného trhu

  • Prerozdeľovacia - zabezpečenie likvidity cenných papierov a sprostredkovanie zmeny vlastníckych práv finančných nástrojov
  • Akumulačná - sústreďovanie dočasne voľných finančných  prostriedkov zo všetkých zdrojov
  • Selektívna zabezpečuje rovnováhu medzi úsporami a investíciami
  • Alokačná -  umiestnenie peňažných prostriedkov tak, aby boli čo najviac zhodnotené


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách