HC


Zverejnené: 19.05.2020

Hľadáte pôžičku s najmenším úrokom? Nie vždy je najvýhodnejšia


Article image

Ak chcete vyriešiť svoju finančnú situáciu formou pôžičky, mali by ste sa zorientovať v hlavných parametroch pôžičiek. Je dôležité poznať svoje možnosti a nepreceňovať ich. Treba si tiež premyslieť, koľko ste schopní mesačne splácať. Nedajte sa zlákať príliš nízkymi splátkami. Každá banka totiž sľubuje poskytnutie pôžičky za najvýhodnejších podmienok. Nie vždy je to tak.

Na to by ste pôžičku získali, musíte spĺňať určité podmienky. Mali by ste mať vek od 18 do 70 rokov, trvalý pobyt v SR a tiež s akceptovateľný zdroj príjmu. Viete, aké sú podmienky získania úveru v jednotlivých bankách?

Podmienky získania úveru v bankách 

VÚB

Jednou z podmienok VÚB banky je vek 18 až 73 rokov. Pracovný pomer žiadateľa by mal v prípade doby neurčitej trvať minimálne 3 mesiace. V prípade doby určitej je podmienkou, aby sa v čase podania žiadosti neskončil počas nasledujúcich 3 mesiacov.

V prípade podnikania je potrebné podnikať buď jedno celé účtovné obdobie, alebo minimálne 18 mesiacov. Ak ide o neklientov banky, treba podnikať dve úplné účtovné obdobia alebo minimálne 36 mesiacov.

Tatra banka

Ak chcete požiadať o úver v Tatra banke, musíte mať minimálne 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem. Zamestnanec by mal preukázať trvanie zamestnaneckého pomeru za obdobie minimálne 3 mesiacov. Musí ho potvrdiť zamestnávateľ.

Fyzická osoba, teda podnikateľ, preukáže existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov. Svoju solventnosť dokáže potvrdením o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok. To musí byť potvrdené príslušnými inštitúciami.

Dôchodca preukáže svoj príjem na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (starobný, invalidný, vdovský a výsluhový dôchodok).

Slovenská sporiteľňa

O pôžičku môžu požiadať občania SR, alebo s pobytom na území SR, vo veku od 18 do 65 rokov. Dôležitá je schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.

ČSOB

Občania a podnikatelia (fyzické osoby) vo veku od 18 do 65 rokov. Je potrebné doložiť dva doklady totožnosti.

UniCredit Bank

Musí ísť o občana Slovenskej republiky, alebo cudzinca, s povolením na trvalý alebo dlhodobý pobyt na Slovensku. Ďalšou požiadavkou je vek minimálne 18 rokov. Aspoň jeden zo žiadateľov o konkrétny úverový produkt musí banke preukázať čistý mesačný príjem vo výške min. 280 eur (ak to parametre úverového produktu nestanovujú inak).

OTP

Žiadateľ o úver musí byť vo veku od 24 do 65 rokov. Musí mať trvalé bydlisko na území SR a pravidelný mesačný príjem. Potrebné je tiež predložiť dva doklady totožnosti. 

Prima banka

V Prima banke musí mať žiadateľ o pôžičku minimálne 18 rokov a trvalý pobyt na Slovensku. Musí byť zamestnaný dlhšie ako 3 mesiace, prípadne môže ísť o živnostníka (musí podnikať minimálne 12 mesiacov), alebo starobného či výsluhového dôchodcu.

Poštová banka

Poštová banka poskytne pôžičku tomu, kto má od 18 do 69 rokov, trvalý pobyt v SR a akceptovateľný trvalý zdroj príjmu. Môže ísť buď o zamestnanca v pracovnom pomere trvajúcom minimálne 3 mesiace (v SR, ČR alebo Maďarsku), alebo živnostníka, ktorý podniká minimálne 18 mesiacov, a tiež dôchodcu so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom. Do úvahy berie aj iný zdroj príjmu ako diéty, materský/rodičovský príspevok a pod.

mBank

Musí ísť o fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, spôsobilú na právne úkony so stálym zdrojom príjmov. Pokiaľ ste zamestnanec, nesmiete byť v skúšobnej, ani výpovednej lehote. Povinnosťou je trvalé, alebo prechodné bydlisko a kontaktná adresa na území SR.

Raiffeisen

Základnou podmienkou získania pôžičky je pravidelný príjem. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o ľubovoľnú výšku pôžičky. Ak máte príjem z podnikania, môžete požiadať o pôžičku do výšky 2 500 eur. Ak zamestnaný nie ste, môžete požiadať o pôžičku, keď si na náš účet budete zasielať svoj pravidelný príjem (napr. dôchodok, rodičovský príspevok, príjem z podnikania) po dobu minimálne 6 mesiacov.

Cetelem

Podmienkou je trvalý pobyt na území SR. V deň podania žiadosti musí mať žiadateľ od 18 do 75 rokov (v prípade žiadosti o pôžičku nad 65 rokov treba o pôžičku požiadať telefonicky). Samozrejmosťou je trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberania dôchodku. 

Zamestnanec musí preukázať trvalý príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania). V prípade fyzickej osoby, teda podnikateľa, je nutné preukázať existenciu oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov. Ak ide o dôchodcu, dôležité je preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (banka akceptuje starobný, invalidný a výsluhový dôchodok).

Poplatok za predčasné splatenie úveru

Pred niekoľkými rokmi si ľudia brali pôžičky priemerne za 10 % p.a. V súčasnosti si vedia požičať výrazne lacnejšie. Najnižšie ponuky sú však ešte výrazne nižšie. Preto ľudia pristupujú k refinancovaniu. Najvyšším nákladom pri refinancovaní staršieho úveru je poplatok za predčasné splatenie. Stanovený je ako percento zo zostatku úveru, resp. z nesplatenej časti istiny. Nie vždy je však potrebné tento poplatok zaplatiť.

Prehľad výšky poplatku v jednotlivých bankách

mBank

Bez poplatku.

Poštová banka

Bez poplatku.

Raiffeisen bank 

Bez poplatku.

SLSP

Bez poplatku.

ČSOB

Poplatok je 1 %, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru, pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere, nepresahuje jeden rok.

Poplatok sa neúčtuje, ak suma mimoriadnych splátok, splateného spotrebiteľského úveru, pred dohodnutou lehotou splatnosti, za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov, vrátane naposledy vykonanej mimoriadnej splátky, nepresahuje 10-tisíc eur.

Prima banka

Maximálne 0,50 % z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru, vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky, nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 -tisíc eur, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti, bez úhrady účelne vynaložených nákladov súvisiacich so splatením úveru pred lehotou splatnosti.

Tatra Banka 

Skutočné náklady, priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru.

Poplatok sa platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10- tisíc eur .

Náklady na predčasné splatenie úveru nesmú v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch presiahnuť 1 % až 0,50 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

UniCredit Bank

Banka si určuje poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur.

Poplatok 0,50% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane, 1% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok.

VÚB banka 

Banka má poplatok 3 % z predčasne splatenej čiastky úveru, platí pre úvery poskytnuté do 10.6.2010 (vrátane) resp. 1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky (platí pre úvery poskytnuté od 11. júna 2010 – vrátane tohto dátumu). Bezplatne, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti, za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov, vrátane naposledy vykonanej splátky, nepresahuje 10-tisíc eur.

Cetelem

Banka má poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur. Poplatok je  1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru.

OTP Banka

Poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru, max. 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej istiny. Bez poplatku, platí pre úver vo výške maximálne 10-tisíc eur počas predchádzajúcich, po sebe idúcich 12 mesiacov.

Na čo si treba dať pozor?

Treba si porovnať viacero finančných produktov a poriadne si prečítať všetky dostupné informácie. Vyskúšať si tiež treba výpočty úverov prostredníctvom online kalkulačky.

Hlavným parametrom pri výbere pôžičky je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov. Ide o číslo vyjadrené v percentách, ktoré vám vyčísli, koľko vás v konečnom dôsledku bude stáť pôžička. Čím je percento nižšie, tým je úver pre vás výhodnejší.  

V zmluve o pôžičke by mala byť jasne stanovená nielen výška RPMN a úroku, ale aj výška mesačných splátok, termín splatnosti, výška úrokov z omeškania splácania (ak dlžník nezaplatí pôžičku v stanovenom termíne), poplatky (napr. za spracovanie úveru), možnosti odkladu splátok a s tým spojené poplatky a možnosti predčasne splatiť úver. 

Pred podpisom zmluvy si overte, či je výška splátky garantovaná počas celej doby splatnosti úveru.

Ak ste len začali uvažovať nad spotrebným úverom, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.

Porovnať všetky pôžičky môžete TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách