Zverejnené: 18.10.2017

Hypotéky pre mladých sa menia na daňový bonus


Dom s kľúčami na dlaniach

Plánujete si vziať hypotéku pre mladých? Vedzte, že od budúceho roku sa bude pomerne výrazne meniť. Najdôležitejšie zmeny sa dotknú výpočtu bonifikácie a spôsobu jej uplatňovania. Novela zákona bola schválená v parlamente a je účinná od 1. januára 2018.

 

Doteraz boli hypotéky pre mladých zvýhodnené tak, že sa úroková sadzba sa znížila počas prvých piatich rokov o tri percentná. A pokiaľ bola bankou ponúkaná sadzba nižšia ako tri percentá, výsledná sadzba bola nulová, nikdy nie záporná. V praxi klienti platili mesačnú splátku zníženú o úrokovú bonifikáciu, alebo niektoré banky bonifikáciu pripisovali klientom na účet dodatočne (zvyčajne do mesiaca dvoch od zaplatenia splátky).

Po novom sa bude meniť nielen výška bonifikácie, ale aj spôsob jej uplatňovania. Bonifikácia sa bude uplatňovať až pri podaní daňového priznania vo forme daňového bonusu.

 

Výška úrokového zvýhodnenia hypotéky

Daňový bonus bude vo výške polovice zaplatených úrokov banke počas prvých piatich rokov. To znamená, že banka na konci každého roku vystaví potvrdenie, koľko bolo zaplatených úrokov a polovicu z tejto čiastky si bude môcť klient nárokovať od daňového úradu ako daňový bonus. Maximálna výška daňového bonusu za jeden kalendárny rok bude 400 €. Maximálna výška hypotéky, na ktorú môže byť uplatnený daňový bonus, je maximálne 50.000 €.

 

Spôsob uplatňovania daňového bonusu

Pri podaní daňového priznania, prípadne pri ročnom zúčtovaní si klient, daňovník, uplatní daňový bonus. Pokiaľ by suma dane za príslušný rok bola nižšia ako daňový bonus, klient požiada daňový úrad o preplatenie rozdielu. K vypracovaniu daňového priznania preto bude potrebovať potvrdenie od banky o výške zaplateného úroku.

 

Podmienky uplatňovania daňového bonusu

Veková hranica sa nemení. O daňový bonus je možné požiadať vo veku od 18 do dovŕšenia 35 rokov. Takže pokiaľ žiadateľ dosiahne 35 rokov, o bonus už nemôže požiadať.  Príjmová hranica sa mení len minimálne. Priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov (základov dane) uvádzaných v daňovom priznaní môže byť v maximálnej výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za celý kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

 

Je to pre klientov výhodné?

Samotnú myšlienku je možné hodnotiť pozitívne, pretože odstráni veľké rozdiely medzi bankami vo výpočte a uplatňovaní súčasnej bonifikácie.  Zodpovednosť za uplatnenie bonusu však prechádza z banky na samotných klientov. Bude na nich, aby si pri podávaní daňového priznania uplatnili daňový bonus. Nastavenie výšky je však pre väčšinu ľudí menej výhodné.  Maximálny bonus, ktorý si budú po novom vedieť uplatniť počas piatich rokov bude 2.000 €. Zatiaľ čo doteraz to bolo v niektorých prípadoch aj viac ako 3.000 €. Zároveň daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. Dnes sa uplatňuje priebežne počas roka pri zaplatení každej mesačnej splátky.

Zmena systému uplatňovania bonifikácie sa týka len nových hypoték, čerpaných po 1. januári 2018. Všetky skôr čerpané hypotéky sa budú riadiť starými pravidlami.

 

Hypotéky pre mladých všetkých bánk možete porovnať TU.

Autor článku: Maroš OvčarikUžitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách