Zverejnené: 18.01.2018

II. pilier: Čo by ste mali vedieť


Article image

Druhý dôchodkový pilier je kapitalizačný pilier. To znamená, že každý sporiteľ si sporí na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku vyplácaného z II. piliera,  bude závisieť najmä od skutočne zaplatených príspevkov do II. piliera počas celej fázy sporenia, ako aj od ich zhodnotenia. 

Finančné prostriedky sporiteľov v rámci II. piliera spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). 

 

Kto môže vstúpiť

Každý, kto je dôchodkovo poistený, teda odvádza peniaze na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. 
Podmienkou je, že sporiteľ v čase vstupu nesmie dovŕšiť 35 rokov. Vstup do II. piliera je dobrovoľný. Ak sa však raz sporiteľ rozhodne a do II. piliera vstúpi, už z neho nemôže vystúpiť.

 

Osobný dôchodkový účet sporiteľa

Je účet, na ktorom sa eviduje majetok sporiteľa. Sporiteľovi ho vedie jeho DSS.
Majetok sporiteľa na osobnom dôchodkovom účte je oddelený od majetku DSS. Sú na ňom zaznamenané všetky pohyby majetku – príspevky, poplatky, prestupy. Majetok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa spravuje dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzavretú zmluvu.

 

Dôchodkové fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zo zákona povinne spravuje minimálne jeden  garantovaný dôchodkový fond a jeden negarantovaný dôchodkový fond.

Garantované fondy – dlhopisové fondy
Negarantované fondy - akciové, zmiešané, indexové fondy

 

Aké fondy si môže klient voliť

Každý si môže zvoliť 2 rôzne fondy v akomkoľvek pomere, pričom ak si volí dva fondy, jeden z nich musí byť garantovaný. Sporiteľ si môže voliť iný pomer pre budúce príspevky a iný pre už existujúce nasporené prostriedky.

 

Pre koho sú aké fondy vhodné

Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je dlhodobé. Trvá desiatky rokov. A tomu by mal prispôsobiť aj svoju investičnú stratégiu. 

Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia u mladších sporiteľov je vysoko pravdepodobné, že krátkodobé straty spôsobené investovaním do rizikovejších aktív budú v budúcnosti vyvážené podstatne vyšším výnosom. Preto sú pre nich vhodné negarantované fondy.

Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať aj garantované fondy, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa. 

 

Dôchodkovú kalkulačku, ktorá vám vypočíta váš budúci dôchodok, nájdete TU.

Autor: Maroš Ovčarik
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách