Zverejnené: 12.03.2024

Kataster nehnuteľností zvyšuje poplatky, zaplatíte o desiatky eur viac


Article image
Od 1. apríla 2024 sa na katastri dvíhajú  poplatky takmer o 50%. Ak si potrebujete na katastri nehnuteľností vybaviť vklad a nestihnete to do konca marca, priplatíte si desiatky eur. Za vklad do katastra nehnuteľností  bola výška poplatku 66 eur, od 1. apríla 2024 sa zdvihne na 100 eur. Tieto poplatky sa upravujú novelou zákona o správnych poplatkoch č. 530/2023 Z. z.Zhrnutie poplatkov na katastri nehnuteľností:

 
Úkon Pôvodná suma Nová suma
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
 
          66 €    100 €
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky.
 
          33 €      50 €
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba.
 
        9,50 €      15 €
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba.
 
      165,50 €    250 €
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií.
 
          27 €      40 €
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu.
 
            7 €      10 €
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4.
 
            8 €      12 €
Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 
         266 €    300 €
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia.
 
            3 €        5 €
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia.
 
          17 €      25 €
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov.             8 €      12 €

 
Ak kupujete nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, tak tieto poplatky sú zahrnuté v provízii, čiže kupujúci a predávajúci ich nepocítia. Otázka je, či si nezvýšia realitné kancelárie poplatky za sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľností, aby tieto zvýšené náklady pokryli. V bankách budú tieto poplatky zahrnuté do celkových nákladov spojených s úverom a do výšky RPMN. 
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách